Regulamin

marka firmy Homsa sp. z o.o.

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ NA ODLEGŁOŚĆ W LUXUM

OBOWIĄZUJE DLA UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU ZAWIERA WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA, TRANSPORTU, ODBIORU ZAMÓWIONEGO TOWARU I USŁUG, INFORMACJE I INSTRUKCJE DOTYCZĄCE MONTAŻU, EKSPLOATACJI, KONSERWACJI, CZYSZCZENIA ORAZ WARUNKÓW GWARANCYJNYCH.

Preambuła:

Luxum to uznany, jeden z największych w Polsce dostawców jakościowego wyposażenia wnętrz, betonu architektonicznego, małej architektury i nietypowych form meblowych. Luxum prowadzi działalność wytwórczą, usługową i handlową. Umożliwia dokonanie zamówienia
na odległość, za pośrednictwem narzędzi dostępnych poprzez sieć Internet. Ze względu
na charakter i cechy oferowanych produktów i usług, Luxum nie prowadzi typowej sprzedaży typu sklep internetowy. Rozsądnie uznając, że skuteczne zamówienie produktów lub usług dostosowywanych do indywidualnych wymagań klienta, wymaga właśnie indywidualnego podejścia i omówienia, nie dającego się ująć w standardowe ramy, formularze i zwyczaje handlu internetowego, a co za tym idzie standardowych przepisów dotyczących sprzedaży
i usług świadczonych na odległość. Dbając o najwyższą jakość obsługi stworzyliśmy regulamin, który wedle najlepszej naszej wiedzy, zawiera wszystkie wymagane prawem informacje
w związku ze sprzedażą na odległość. Regulamin zabezpiecza Państwa interes i jest drogowskazem etycznego biznesu, bowiem zapisy poniższego regulaminu chronią
i zabezpieczają Państwa bardziej jak wynika to z obowiązującej obecnie ustawy. Jesteśmy dumni, że możemy sprostać wymogom nowoczesnego, pro konsumenckiego rynku wyrobów luksusowych wiedząc, że doskonała jakość Luxum i złożone obietnice powinny mieć odzwierciedlenie w stanowionym regulaminie. Jeżeli cokolwiek jest niezrozumiałe, lub macie Państwo wątpliwości, chętnie wyjaśnimy.

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE PRZEZ LUXUM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 6. REKLAMACJA PRODUKTU (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH Z KLIENTEM BĘDĄCYM KONSUMENTEM).
 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ

ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR I PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. GWARANCJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 2. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 5. WARUNKI ZAMÓWIENIA PŁYT Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
 6. WARUNKI ZAMÓWIENIA WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
 7. WARUNKI ZAMÓWIENIA WYPOSAŻENIAWNĘTRZ, MEBLI, NIETYPOWYCH FORM

ARCHITEKTONICZNYCH

 1. INFORMACJE KOŃCOWE

Luxum dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych
mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy
je stosować.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Luxum prowadzony ze stroną internetową www.luxum.pl, www.carbonc14.pl, www.cristalstone.pl, www.luminato.eu, www.architektoniczny-beton.pl prowadzony jest przez działalność gospodarczą pod firmą Homsa sp. z o.o. wpisaną do KRS 0000972406, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Dekerta 44, 30-703 Kraków, NIP: 679 316 0462, adres poczty elektronicznej: biuro@luxum.pl, numer telefonu: 12 346 49 11. Zwane w dalszej części regulaminu: Spółka, Wykonawca, Dostawca, Firma, Sprzedawca, Luxum.

 • Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak
  i do przedsiębiorców korzystających z zamówień realizowanych na odległość
  w Luxum (z wyjątkiem pkt. 11 Regulaminu, który  skierowany jest wyłącznie
  do przedsiębiorców).
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji
  i poprawiania.
 • Definicje:

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w portalu www.luxum.pl umożliwiający utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny
w portalu www.luxum.pl umożliwiający złożenie Zamówienia, oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz.  93 ze zm.).

KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach
i promocjach w Sklepie Internetowym.

PRODUKT – dostępna w ofercie Luxum rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Zamówień Składanych na Odległość.

PORTAL/STRONA – witryna usługodawcy umożliwiająca prezentację towaru. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA, PRODUCENT, FIRMA – Homsa sp. z o. o. reprezentowana przez Roberta Bardo, Rafała Łukawskiego, Gracjana Piszczka, będących właścicielami marki LUXUM

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana, albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem strony internetowej www.luxum.pl lub poczty elektronicznej.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę
na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem strony internetowej lub poczty elektronicznej. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, lub poczty elektronicznej i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu
ze Sprzedawcą.

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE PRZEZ LUXUM
  • W portalu www.luxum.pl dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: adresy poczty elektronicznej z przekierowaniem.
  • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

(1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome
w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3 Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z narzędzi komunikacji elektronicznej
w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4.  Tryb postępowania reklamacyjnego w usługach elektronicznych:

2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem portalu www.luxum.pl (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub adres e-mail biuro@luxum.pl:

2.4.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje
   po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień lub wyraźne oświadczenie woli w korespondencji e-mail
   z uprawnionym przedstawicielem marki. 3.2. Ceny Produktów uwidocznionych
   na stronie www.luxum.pl oraz stronach internetowych Luxum podane są w złotych polskich i zawierają podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach
   za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie internetowej lub w korespondencji elektronicznej
   (sms, mms, e-mail, komunikatory internetowe, portale social media) w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży, najdalej w trakcie składania zamówienia i ustalania szczegółów zamówienia.
  • Zdjęcia, wizualizacje, próbki i wzorce itp. oferowanych produktów oraz usług stanowią wyłącznie materiał poglądowy, a finalny produkt lub końcowy efekt może się od nich nieznacznie różnić, zwłaszcza w przypadku produktów wykonywanych ręcznie lub wynikających z natury produktu (np. tynk dekoracyjny, beton architektoniczny, wyroby pokrywane patyną rdzawą, polimerobetonem, fornirem, powłokami polimerowymi itd.). Sprzedawca nie daje gwarancji na uzyskanie powtarzalnego efektu względem próbek, wzorców lub poszczególnych egzemplarzy lub fragmentów towaru.

 

3.3.                 Procedura zawarcia Umowy na odległość

 • Złożenie zamówienia następuje poprzez oświadczenie woli
  w korespondencji e-mail lub formularz zamówień, koszyk zamówień, o ile taka możliwość techniczna jest dostępna.
 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie ora jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez

Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie www.luxum.pl (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
  • Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
   • Płatność gotówkowa “za pobraniem” przy odbiorze przesyłki (dotyczy transakcji zaliczkowanych)
   • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
   • Płatność kartą debetową lub kredytową VISA lub Mastercard.
   • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
   • Bank: mBank
   • Numer rachunku: 08 1140 2004 0000 3702 8225 5908 lub inny wskazany na dokumencie płatniczym.
   • W przypadku awarii systemu płatniczego może być wskazany inny numer konta banku świadczącego usługi na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej.

 • Płatności elektroniczne odbywają się za pośrednictwem serwisu Bluemedia.pl– możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie www.luxum.pl w zakładce „jak zamawiać”, oraz na stronie internetowej https://www.bluemedia.pl/. Przy czym techniczna możliwość płatności elektronicznych kartą płatniczą może być niedostępna. Wówczas informacja o płatności nie będzie umieszczona na stronie luxum.pl.
 • Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Bluemedia.pl.
 • Obsługę płatności elektronicznych prowadzi: bluemedia.pl – Spółka Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (adres siedziby: ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot), wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320590, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, kapitał zakładowy w wysokości 2.205.500 zł w całości opłacony, NIP: 585-13-51-185.
 • Przewalutowanie w przypadku płatności w walutach obcych, następuje w dniu płatności.
 • Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za ryzyko wahania i zmiany kursu walut.

 

 • Termin płatności:
  • W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dnia od zawarcia Umowy Sprzedaży.
  • Ze względu na specyfikę zamawianych towarów i usług, sposób i termin płatności może być ustalony indywidualnie, w tym ustalone mogą być płatności ratalne oraz formy zaliczkowania.
  • Sprzedawca może odmówić sprzedaży “za pobraniem”, lub bez wpłaty zaliczki lub zadatku.
  • Ceny podawane na stronie internetowej producenta oraz w publikacjach, ulotkach i innych materiałach marketingowych mają charakter informacyjny i w myśl przepisów nie stanowią oferty handlowej.
  • Informacje podane na stronach internetowych Sprzedawcy, w ulotkach, katalogach, instrukcjach itp. mogą zawierać niezamierzone błędy i nie mogą stanowić podstawy roszczeń wobec Sprzedawcy.
 1. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
  • Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pod warunkami na terenie całego świata.
  • Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi najdalej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Koszty dostawy mogą też być podane na stronie internetowej www.luxum.pl. Od tej reguły istnieje odstępstwo, jeżeli nabywca nie podał adresu, nie wyraził woli dostawy lub oszacowanie transportu nie było możliwe w dniu wyrażenia woli zawarcia umowy sprzedaży, ze względu na nietypowe gabaryty, specyfikę towaru lub/i specyfikę transportu.
  • 3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu: 5.4.1. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa pod warunkami ustalanymi indywidualnie.

 • Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa pod warunkami ustalanymi indywidualnie.
 • Klient może zamówić transport zindywidualizowany. Koszt takiego transportu będzie ustalany indywidualnie.
 • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Dekerta 44 30-703 Kraków w Dni Robocze, w godzinach od 09:00 do 16:00.

W przypadku towaru wielkogabarytowego adres odbioru osobistego może ulec zmianie. W przypadku produktów wielkogabarytowych Klient odbierający towar osobiście zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego pojazdu z urządzeniami technicznymi pozwalającymi na sprawy i bezpieczny załadunek i transport.

5.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 dni roboczych, chyba, że w opisie produktu lub podczas składania zamówienia wskazano inaczej. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego  Sprzedawcy.

5.5.2.  Termin  dostawy  produktu może być ustalony indywidualnie.

5.6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 dni roboczych, chyba, że podczas składania zamówienia podano inaczej. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez

Klienta liczy się w następujący sposób:

5.6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.6.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.6.3.  Sposoby  płatności  przy  odbiorze  mogą  być  ustalone  indywidualnie.

5.6.4. Płatność kartą płatniczą lub kredytową udostępniana jest o ile w danym dniu istnieje taka techniczna możliwość. O możliwości technicznej płacenia kartami płatniczymi Luxum poinformuje na stronie www.luxum.pl w zakładce „jak zamawiać”.

5.6.5. Dostawa produktów jest możliwa na terenie całego świata, odpłatnie. Cena ustalana jest indywidualnie i pobierana z góry. Dostawa jest możliwa o ile na terytorium kraju odbiorcy istnieje firma transportowa gwarantująca realną dostawę.

5.6.6. W przypadku zwrotu towaru z zagranicy, klientowi przysługuje zwrot kosztów spedycji w kwocie nie przekraczającej dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.6.7. Należy przestrzegać procedur odbioru i otrzymany towar sprawdzić w całości przy dostawcy. W razie stwierdzenia widocznych wad, spisać z dostawcą protokół.

5.6.8. Odbiorca jest zobowiązany do zorganizowania i zabezpieczenia miejsca rozładunku. 5.6.9. Jeżeli nie umówiono się pisemnie inaczej, to dostawy realizowane są samochodem ciężarowym pow. 3,5 t, bez wniesienia, w miejsce możliwe do dostawy z punktu regulacji prawnych i możliwości technicznych transportu zwykłym, ręcznym wózkiem paletowym operowanym przez jednego człowieka. Dostawca nie ma obowiązku oczekiwania na Odbiorcę w celu dokonania rozładunku pow. 5 minut.  Dostawa z wniesieniem może być ustalona ze Sprzedawcą indywidualnie, co powinno zostać potwierdzone przez obie Strony pisemnie (dopuszcza się korespondencję e-mail) pod rygorem nieważności.

5.6.10. Odmowa odbioru towaru z powodu braku możliwości do rozładunku lub przejęcia w zarząd przez Odbiorcę, jest traktowane jako dostawa zrealizowana. Kolejna dostawa może wiązać się z opłatą za transport i magazynowanie.

5.6.11. Po dokonaniu rozładunku należy towar dokładnie sprawdzić przy dostarczającym. W razie wystąpienia uszkodzeń mechanicznych należy bezzwłocznie spisać protokół szkody. Po przyjęciu w zarząd towaru bez sprawdzenia, Zamawiający bierze na siebie ryzyko wystąpienia szkód  mechanicznych, kiedy towar jest w jego zarządzie.

5.6.12. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności i jakichkolwiek kosztów za organizację rozładunku i wniesienia zamówionego towaru. Planowany termin i dokładny czas dostawy jest wyłącznie orientacyjny i nie może być podstawą do jakichkolwiek żądań lub zwrotów, albo przyczyną odstąpienia od umowy, albo przyczyną odmowy przyjęcia towaru w części lub całości.

5.6.13. W przypadku zaistnienia siły wyższej w postaci zamieszek, rozruchów, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, ogłoszenia epidemii lub pandemii chorób zakaźnych, klęsk żywiołowych na terytorium Polski lub lokalnie, gdzie występuje siedziba lub zakłady produkcyjne Sprzedawcy, albo jego podwykonawców – wytwarzanie, dostawa towarów i usług mogą być wstrzymane do chwili ustąpienia w/w przyczyn oraz ich skutków. W przypadku wystąpienia siły wyższej, dostawca ponosi odpowiedzialności wobec klienta za brak, opóźnienie, niepełne wykonanie dostawy towaru lub usługi do wysokości dokonanej przez klienta zapłaty.

 1. REKLAMACJA PRODUKTU (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH Z KLIENTEM BĘDĄCYM KONSUMENTEM).

Obowiązuje od dnia 25.12.2014r.

 • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli

sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

 • Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień

Klienta są określone w ustawie z dn. 30 maja 2014 roku o ochronie Konsumentów.

6.3. Reklamacja            może  zostać  złożona przez  Klienta:
pisemnie

Kraków

       na        adres:  ul         Jana     Dekerta 44,          30-703

– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@luxum.pl. 6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta będącego konsumentem niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną (dotyczy wyłącznie konsumentów).

6.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Jana Dekerta 44 30-703 Kraków. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

6.7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 6.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt.  6.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

6.8. Sposoby reklamacji poszczególnego asortymentu mogą regulować regulaminy dodatkowe, zwane także “warunkami zamówień” lub “specyfikacją” w dalszej części regulaminu.

6.9. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek reklamacyjnych lub zwrotów za pobraniem.

6.10. Przesłanie produktu reklamowanego do gwaranta może odbyć się także na koszt reklamującego. W przypadku uznania reklamacji, gwarant niezwłocznie zwraca reklamującemu koszt przesyłki do wysokości najtańszej przesyłki pocztowej lub kurierskiej z uwzględnieniem wagi i objętości przesyłki. Koszt przesyłki może być wyższy jak za zwykłą paczkę lub przesyłkę pocztową. Zabezpieczenie przesyłki na czas transportu jest konieczne i spoczywa na reklamującym.

6.11. W przypadku kiedy przesłanie produktu reklamowanego wiąże się z nadmiernym obciążeniem dla konsumenta, to wówczas gwarant organizuje transport. Konsument jest zobowiązany do przygotowania do transportu, zabezpieczenia i wydania towaru przewoźnikowi w miejscu dostępnym technicznie dla pojazdu przewoźnika.

6.12. Sprzedawca (Spółka, Wykonawca, Dostawca, Firma, Sprzedawca) nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, kiedy zamówiony towar był w zarządzie Zamawiającego lub znajdował się w miejscu przez niego wskazanym. Dostawca może pozostawić towar na ryzyko Zamawiającego, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego bez pokwitowania.

6.13. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYW ANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR DLA KONSUMENTA.

6.13.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów

Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony  Konkurencji  i  Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

6.13.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 6.13.3. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz.

1214).

6.13.4. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

6.13.5. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707, oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

Od negatywnej decyzji w sprawie rozpatrzenia reklamacji, klientowi przysługuje odwołanie do Zarządu spółki HOMSA.

Zarząd powiadomi Klienta o rozstrzygnięciu w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia skargi.

 1. GWARANCJE I  PRAWO  ODSTĄPIENIA  OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH PRZEZK ONSUMENTÓW OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

Luxum świadczy przeważnie usługi wytwórcze której przedmiotem jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, wobec tego odstąpienie od umowy zawartej na odległość może być niemożliwe lub ograniczone, w zakresie jak dla zwykłych towarów prefabrykowanych.

7.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

 • pisemnie na  adres:  Galeria Luxum ul.  Dekerta 44, 30-703 Kraków
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

biuro@luxum.pl.

 • Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w

załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.

Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  • dla pozostałych  umów  –  od     dnia     zawarcia
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument ma obowiązek niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Dekerta 44, 30-703 Kraków.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

 • Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy

zwykły sposób dostawy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Ze względu na specyfikę produktów Luxum, koszt przesyłki może być wyższy jak za zwykłą paczkę pocztową. Sprzedawca nie zwraca kosztów ponownego pakowania, zabezpieczenia, przenoszenia itp.

 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty  zwrotu Produktu.
 • Ze względu na specyfikę produktów i usług Luxum, które przygotowywane

są na indywidualne zamówienie klienta, dostosowane do jego potrzeb w przypadku Produktu lub Produktu będącego usługą, ich wykonywanie rozpoczyna się bezzwłocznie, czyli rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione  do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłat oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.

Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. Jeżeli klient nie wyraża zgody na rozpoczęcie wykonywania usługi lub produktu w chwili zawarcia umowy, powinien odstąpić od zawarcia umowy.

7.8.4. Jeżeli Sprzedawca otrzyma zwrócony towar w stanie pogorszonym, potrąci kwotę podlegającą zwrotowi proporcjonalnie do utraty wartości towaru.

7.8.5. Płyty z betonu architektonicznego, panele ze stali COR-TEN, panele COR-TECH z blachy kortenowskiej lub polimerowej, tynki i farby dekoracyjne oraz niektóre inne produkty z oferty Sprzedawcy, ze względu na swoją specyfikę wytwarzane są każdorazowo na indywidualne zamówienie klienta, a każda z nich posiada zmienne cechy charakterystyczne dla tego typu tego typu wyrobu, dlatego Sprzedawca stosuje uprawnione wyłączenia od ustawowej generalnej zasady możliwości zwrotów oraz odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni z przyczyn zależnych od klienta – patrz punkt 8.9.1 (3), wyłączenia od generalnej zasady stosuje się także w przypadku wytwarzanych na wymiar lub w indywidualnie określonych cechach, mebli oraz wyposażenia sanitarnego czy paneli dekoracyjnych, oświetlenia, okładzin ściennych.

7.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

(2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

(3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

(4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

(5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli.
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów.
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 • zawartej w drodze aukcji publicznej.
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • Kiedy towar prefabrykowany zmienia swoje cechy estetyczne lub techniczne na skutek przechowywania, transportu itp. (np. beton architektoniczny, panele ze stali kortenowskiej).
  • Standardowa gwarancja dla klienta będącego konsumentem na wszystkie usługi i towary wynosi 24 miesiące od daty nabycia. Postanowienia dotyczące nabywców, którzy nie są konsumentami (np. firmy, instytucje) w zakresie ochrony gwarancyjnej opisane są w rozdziale nr 9 regulaminu.
  • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i spowodowanych promieniowaniem oraz śladów użytkowania.
  • Samodzielne przeróbki i zmiany w produkcie powodują utratę gwarancji. Montaż wyrobów które nie są przeznaczone do trwałego związania z konstrukcją budynku lub innymi przedmiotami (np. umywalki, wanny, blaty, szafki, meble, brodziki, mała architektura, płyty betonowe do montażu innego niż klej ), w sposób uniemożliwiający swobodny dostęp serwisowy w tym demontaż, albo w sposób który może spowodować uszkodzenie innych przedmiotów – powoduje utratę gwarancji. Montaż trwały tego typu wyrobów jest wyłącznie na ryzyko i odpowiedzialność Zamawiającego.
  • Nieprzestrzeganie zaleceń montażowych, informacji instruktażowych, instrukcji konserwacji i czyszczenia może spowodować utratę gwarancji.
  • Przy składaniu reklamacji należy podać datę zakupu lub przesłać kopię faktury lub paragonu.
  • Zaleca się przesłanie zdjęć dokumentujących zaistniały problem.
  • Szczegółowe warunki gwarancyjne dla poszczególnych rodzajów produktów mogą być opisane przy specyfikacjach do tych produktów i indywidualnych postanowieniach regulaminowych w dalszej części niniejszego regulaminu.
  • W przypadku wystąpienia skutków siły wyższej, do czasu usunięcia jej skutków, Sprzedawca może wstrzymać działalność operacyjną, bez poinformowania klienta.
 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
  • Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte

dotyczą wyłącznie Klientów  i  Usługobiorców  nie  będących  konsumentami.

8.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 • W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma

prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 • Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi

przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu  powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 • W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem

przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 • Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność

Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

 • O ile warunków gwarancyjnych nie ustalono indywidualnie w korespondencji pomiędzy Stronami, sprzedawca udziela na towary i usługi 12- miesięcznej gwarancji. W przypadku uznania gwarancji, naprawa następuje w ciągu 14 dni od zgłoszenia, a w wyjątkowych przypadkach do 30dni. Jeżeli naprawa nie jest możliwa w ciągu 30 dni, to Gwarant wyznaczy nowy
 • Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści, czy okazji w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
 • W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego zadatki czy zaliczki nie będą zwracane.
 • Producent (gwarant) nie jest zobowiązany realizować na rzecz

Odbiorcy gwarancji innych czynności lub dostaw niż te które zostały zamówione i zapłacone przez Odbiorcę i jednocześnie przyjęte do realizacji przez Gwaranta. Gwarant nie jest obowiązany na podstawie udzielonej gwarancji płacić Odbiorcy jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu strat lub szkód. łącznie ze stratą zysku, ani zarobków lub straty czasu, ew. osobistej ujmy lub innej pośredniej szkody następczej. Obowiązku Producenta w zakresie dostaw i czynności na rzecz Odbiorcy gwarancji nie można rozszerzyć na wyroby bez wady dostarczone wraz z wadliwymi wyrobami.

 • Wszelkie spory  powstałe pomiędzy  Sprzedawcą/Usługodawcą/Producentem/Gwarantem, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem  zostają  poddane  sądowi  właściwemu  ze  względu  na  siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
 • W przypadku wystąpienia siły wyższej, do czasu usunięcia jej skutków, Sprzedawca może zawiesić działalność operacyjną bez osobnego powiadomienia Klienta. Realizacje dostaw towarów i usług mogą zostać w tym czasie zawieszone, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Polityka Prywatności zgodna z systemem RODO oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883)

 • Korzystając z formularza kontaktowego na stronie Internetowej LUXUM, podając dane niezbędne do zawarcia umowy, rozpoczęcia procesu projektowego oraz wysyłki zamówienia – użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 • Administratorem danych osobowych jest firma Homsa sp. z o.o.
 • Właściciel danych osobowych zarejestrowanych przez firmę Homsa sp. z o.o. ma prawo zażądać usunięcia danych osobowych:
  • Pisemnie na adres siedziby firmy Homsa sp. z o.o. ul. Jana Dekerta 44, 30-703 Kraków
  • Poprzez wiadomość  e-mailową  na  adres:  biuro@luxum.pl

9.4. Dane użytkownika to rzeczowe informacje pozwalające określić osobę fizyczną, np.: imię, nazwisko, adres, adres e- mail.

Dane użytkowników (IP komputera, imię, nazwisko, adres e-mail, adres) mogą być wykorzystywane w celach marketingowych (np. system newsletter).

Klient ma prawo do wglądu do swoich danych, poprawiania ich i ma prawo do “zapomnienia” o ile wyrazi taką wolę.

10.7 Wszelkie udzielone przez użytkowników dane chronione są poprzez Administratora danych osobowych – Homsa sp. z o.o.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Umowy zawierane  poprzez  Luxum  zawierane  są  w  języku polskim.
  • Zmiana Regulaminu:
   • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
   • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

10.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

10.4. W przypadku produktów z zakresu wyposażenia sanitarnego, betonu architektonicznego, różnego rodzaju wyposażenia wnętrz, materiałów budowlanych i dekoracyjnych obowiązują dodatkowe postanowienia regulaminowe, które stanowią integralną część niniejszego regulaminu.

10.5. Serwisy internetowe Dostawcy/Producenta mogą zawierać informacje zawierające błędy,  Informacje zawarte w serwisach internetowych nie stanowią oferty handlowej.

 1. WARUNKI ZAMÓWIENIAPŁYT Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

Dziękujemy za chęć zamówienia płyt z prawdziwego betonu architektonicznego Luxum (CREATIVE- CONCRETE) i gratulujemy dobrego wyboru. Wybierając ten produkt macie Państwo pewność, że otrzymacie wyrób wytworzony według unikalnej technologii, nowoczesny, spełniający najbardziej rygorystyczne normy dotyczące okładzin z betonu architektonicznego. Co bardzo ważne, dzięki temu, że wybraliście właśnie te płyty z betonu architektonicznego, zaoszczędzicie także na kosztach i czasie montażu. Poniższe warunki zamówienia, są ogólną informacją dotyczącą realizacji zamówienia na płyty z betonu architektonicznego. Szczegóły dotyczące wielkości płyt, rodzaju faktury, koloru i sposobu oraz terminu dostawy ustalane są indywidualnie, także za pomocą elektronicznych środków komunikacji z użyciem sieci Internet, telefonicznie lub faksem, o ile taka możliwość techniczna w danym momencie występuje.

Płyty z naturalnego betonu architektonicznego Luxum, to najwyższej klasy płyty dekoracyjne o wysokiej jakości i doskonałych walorach estetycznych, bez zawartości szkodliwych sztucznych włókien. Idealne do wnętrz, na elewacje, ściany, posadzki, obudowy filarów, kominków, parapetów, ogrodzeń, małej architektury.

Niektóre rodzaje betonu architektonicznego mogą zawierać zbrojenie polipropylenowe lub cyrkonowe.

Płyty z Luxum są mrozoodporne i ogniotrwałe (klasa A1).

Jesteśmy wierni zasadzie, że największym dobrem jest zadowolony klient. Rzetelna obsługa i jasne, czytelne wskazówki oraz poniższe informacje zagwarantują Państw u, że będziecie się cieszyć z idealnie zaaranżowanego wnętrza, w postindustrialnym, bardzo nowoczesnym, europejskim stylu.

Prosimy zapoznać się z nimi i stosować do zawartych wskazówek.

Płyty z betonu architektonicznego Luxum posiadają certyfikat dopuszczenia CE i atest PZH.

Dostawcą (zwany także Producentem, Wykonawcą) jest zarejestrowany podmiot gospodarczy – prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Homsa sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Dekerta 44 30-703 Kraków

Zamawiający odbierze zamówiony asortyment pod adresem wskazanym przez Producenta. Odbiór osobisty jest bezpłatny.

Na życzenie Zamawiającego, zamówione płyty i inny asortyment mogą zostać dostarczone transportem zakładowym lub kurierem za dodatkową opłatą, uzależnioną od terminu oraz miejsca dostawy. Przy czym ze względu na charakter towaru jakim jest beton architektoniczny wysyłka realizowana jest na paletach bez usługi wniesienia. Dostawca (kurier) dysponuje samochodem ciężarowym, wyposażonym w hydrauliczną rampę wyładowczą oraz ręczny wózek paletowy do przewozów towarów na palecie.

Zamawiający może także wskazać przewoźnika z zakładu produkcyjnego lub magazynu Producenta, wówczas Producent zamówi taką usługę transportową. Usługa ta jest odpłatna i uzależniona od ilości zamawianych płyt i miejsca dostawy.

Do zadań Producenta należy wyprodukowanie na indywidualne zamówienie Klienta/Zamawiającego:

Płyty z betonu architektonicznego w wybranym przez Zamawiającego rozmiarze i kolorze według aktualnej oferty Producenta, ze wzornika palety kolorów betonu architektonicznego umieszczonego na stronie internetowej www.luxum.pl, lub na podstawie wzornika próbek płyt z betonu architektonicznego Luxum. Przy czym rzeczywiste wybarwienie i struktura zamawianego towaru może różnić się od próbki lub towaru na ekspozycji. Także pojedyncze egzemplarze płyt mogą w różnym stopniu różnić się od siebie kolorystycznie i wymiarami, zwłaszcza grubością i odkształceniem łukowatym, oraz wymiarami w obrysie.

Impregnatu do betonu architektonicznego rozpuszczalnikowego lub wodnego w ilości 0,2-0,35  litra na 1 m2 płyty.

Gruntu płynnego do gruntowania podłoża oraz płyt betonowych do gruntowania powierzchni stycznej z podłożem lub gruntu sczepnego z funkcją hydroizolacji. Kleju jednoskładnikowego na bazie hybrydowej bezwodnej, w kartuszach po 290 ml i wydajności do 1,5 m2, do montażu odpowiednio przygotowanych przez montażystę płyt betonowych na podłożach trudnych, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Przy czym wydajność kleju hybrydowego może być ograniczona ze względu na techniczne uwarunkowania montażu, jednak wydajność ta nie może być mniejsza jak 0,72 m2 z 1 kartusza.

Zastosowanie impregnatu może nieznacznie zmienić wygląd płyt. W zależności od wilgotności płyt, warunków impregnacji – impregnat uwypukla naturalne występujące zmiany na powierzchni płyty betonowej. W przypadku impregnatu „mokry kamień”, beton architektoniczny zawsze zmieni swój odcień w sposób charakterystyczny dla tego typu impregnatów.

Wybarwienia, wysięki, inkluzje, raki (pory), charakterystyka, wymiary poszczególnych, gotowych płyt mogą różnić się od siebie, co jest cechą naturalną, pożądaną i oczekiwaną w przypadku  płyt  z  betonu  architektonicznego.

Wszelkie kwestie związane z jakością, estetyką, wymiarami płyt powinny być zgłaszane dostawcy przed montażem, nawet w przypadku, kiedy płyty są montowane przez autoryzowanego przedstawiciela Luxum.

Naturalny beton architektoniczny może zmieniać swoje parametry i estetykę zarówno przed jak i po ułożeniu. Możliwe są także niewielkie odkształcenia i wyboczenia. Właśnie te cechy odróżniają prawdziwy beton od  imitacji.

Klejenie płyt może zmienić ich cechy wymiarowe i estetyczne, co jest charakterystyczne dla betonu architektonicznego pochodzenia naturalnego.

Zaleca się zamówienie płyt betonowych z zapasem, bowiem Producent w przypadku dostawy uzupełniającej nie gwarantuje dostawy z tej samej serii betonu i płyty będące uzupełnieniem zamówienia mogą różnić się od pierwotnie dostarczonych.

Ceny za wykonanie zamówionego asortymentu są zgodne z ofertą handlową. W przypadku Zamawiających, którzy są jednocześnie Konsumentami, podane ceny w ofercie są cenami brutto. Dla osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą, w ofercie mogą być podane kwoty netto.

Zapłatę można uiścić w kasie Luxum, lub dostarczyć potwierdzenie dokonania przelewu pieniężnego na konto: PL 66 1950 0001 2006 0048 9713 0002 lub na inne konto wskazane w dokumencie sprzedaży.

Zamawiający w chwili złożenia zamówienia dokonuje przedpłaty w wysokości 100% wartości zamówienia chyba, że indywidualna oferta handlowa stanowi inaczej.

Strony ustalają termin realizacji zamówienia na 5 dni roboczych, chyba, że indywidualna oferta handlowa stanowi inaczej. Płyty betonowe dostępne na stanie magazynowym transportowane są w ciągu 3 dni roboczych.

Przed złożeniem zamówienia Zamawiający powinien zasięgnąć informacji w Luxum o aktualnym terminie realizacji zamówionych płyt w wybranym przez Zamawiającego kolorze, strukturze, rozmiarze.

W wyjątkowych wypadkach termin realizacji może ulec wydłużeniu do 18 dni roboczych. W takiej sytuacji Luxum ma obowiązek wcześniej powiadomić Zamawiającego o nowym terminie realizacji  zamówienia.

Ze względu na specyfikę transportu płyt betonowych należy brać pod uwagę dłuższy okres dostawy niż w przypadku zwykłej przesyłki kurierskiej.

Zamawiający ma obowiązek poinformować firmę o ewentualnych zmianach terminu odbioru zamówienia.

Jeżeli dostawa jest realizowana kurierem lub transportem Producenta, to rozładunek nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w którym będą istniały bezpieczne warunki techniczne, przy czym ocena tych warunków należy do przewoźnika. Dostawy realizowane są samochodami ciężarowymi powyżej 3,5 t. Dostawy płyt nie obejmuje wniesienie. Ze względu na specyfikę towaru, w przypadku opadów atmosferycznych lub silnego nasłonecznienia, należy miejsce rozładunku zorganizować tak, aby chronić otrzymaną przesyłkę. Miejsce rozładunku należy zorganizować tak, aby była możliwość chronienia oraz swobodnej kontroli otrzymanego towaru.

Jeżeli we wskazanym przez Zamawiającego miejscu nie będzie warunków do rozładunku, wówczas Zamawiający jest zobowiązany do wskazania innego miejsca rozładunku. Zmiana miejsca i terminu rozładunku może wiązać się z dodatkowymi kosztami, które mogą być wyższe niż pierwotne koszty transportu. Zamawiający jest zobowiązany do pokrycia tych kosztów przed fizycznym odbiorem towaru.

Przewoźnik (firma kurierska) dostarcza towar zgodnie z regulaminem przewoźnika, który jest zgodny z prawem przewozowym. Firma może bez powiadomienia odwołać dostawę lub odbiór towaru i zrealizować dostawę lub odbiór w innym terminie. W takim przypadku Luxum nie ponosi odpowiedzialności za utratę korzyści, okazji czy dokonanych opłat lub zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Płyty z naturalnego betonu architektonicznego posiadają zmienne cechy estetyczne i techniczne, co jest charakterystyczne dla tego typu produktów. Nie ma dwóch identycznych płyt z naturalnego betonu.

Zamawiający jest zobowiązany do skrupulatnego przestrzegania instrukcji odbioru i montażu.

Przy rozpakowywaniu płyt betonowych należy zwrócić uwagę na ich ułożenie. Ze względu na ciężar i wielkość płyt, istnieje ryzyko ich przesunięcia w transporcie. Dlatego przy rozpakowywaniu należy zwrócić szczególną uwagę, aby po przecięciu pasów zabezpieczających płyty nie przewróciły się.

11.1. Warunki gwarancyjne

Dzięki wysokiej jakości płyt Luxum otrzymujesz najdłuższą gwarancję na rynku.

Reklamacje płyt Luxum w praktyce nie zdarzają się, gdyby jednak zaszła taka potrzeba, to sprawę ułatwi i przyspieszy zastosowanie się do poniższych informacji:

Wszelkie reklamacje należy składać na piśmie, listem poleconym lub drogą elektroniczną (email  na adres biuro@luxum.pl), w terminie do 24-miesięcy od daty odbioru zamówienia dla konsumenta (klient indywidualny). Dla klienta który nie jest konsumentem (np. firma, instytucja) , obowiązuje gwarancja ustalona indywidualnie (jeżeli nie ustalono indywidualnego terminu gwarancji, obowiązuje okres gwarancyjny wymieniony w punkcie 9.7. regulaminu). Wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego e-mailem lub telefonicznie, ma charakter dodatkowy, informacyjny, usprawniający proces reklamacji. Płyty, które nie są trwale związane z podłożem objęte są dodatkową gwarancją na lat 40. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania, konserwacji, czyszczenia, transportu, montażu, przechowywania, wad podłoża oraz uszkodzeń mechanicznych.

Reklamacji podlegają płyty suche, czyste, prawidłowo przechowywane, bez śladu montażu lub cięcia.

Reklamowane egzemplarze płyt dostarczane są do magazynu Luxum przez reklamującego na własny koszt. W przypadku uznania reklamacji koszt transportu jest zwracany na podstawie średnich cen usług kurierskich.

W przypadku kiedy Sprzedawca podstawia kuriera do odbioru, reklamujący zobowiązany jest do spakowania reklamowanego towaru na palecie, zabezpieczenie i wydanie towaru kurierowi w miejscu dostępnym technicznie dla samochodu ciężarowego i wózka paletowego.

Reklamacji i rękojmi nie podlegają różnice kolorystyczne i wymiarowe płyt, ze względu na naturalne i zmienne cechy betonu. Kolory, estetyka i wymiary płyt mogą się zmieniać przed, w trakcie i po montażu.

W razie nieuzasadnionej reklamacji koszty dojazdu lub spedycji ponosi Zamawiający.  Płyty transportować tylko i wyłącznie na paletach, przekładając przekładkami styropianowymi o grubości min 5mm lub tekturą falistą. Zabezpieczać naroża płyty i zabezpieczyć prawidłowe przymocowanie ładunku do palety.

Płyty przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, w pozycji pionowej, dłuższym bokiem na podłożu (podłoże np. z palet), rozpakowane z opakowania transportowego bezzwłocznie po ich odbiorze. Nie przekładać płyt przekładkami styropianowymi, kartonowymi lub przekładkami które zostały wykonane z innego materiału

(najlepiej zastosować drewniane kołeczki, kliny lub krzyżyki dylatacyjne jak do płytek). Płyt bez montażu nie przechowywać dłużej jak 14 dni. W przypadku powstania odkształceń podczas przechowywania płyty ułożyć na płaskiej podłodze i delikatnie obciążyć. W ciągu 12 godzin płyty powrócą do pierwotnego kształtu. Jednak istnieje ryzyko, że ze względu na zjawisko “pamięci materiałowej” krzywizny mogą wystąpić ponownie.

Płyty powyżej 0,4m2 przenosić w pozycji “na sztorc”, przez minimum 2 osoby, w białych, czystych rękawicach.

Do przenoszenia płyt używać czystych i suchych rękawic.

Należy stosować wszystkie zalecenia i wskazania dotyczące betonu architektonicznego ujęte w niniejszym regulaminie. Niestosowanie się do wskazań i zaleceń może skutkować ograniczeniem lub utratą gwarancji.

Gwarancja nie wyłącza, ani nie wyklucza żadnych praw konsumenckich z tytułu niezgodności z umową.

11.2. Zalecenia montażowe

Dzięki innowacyjnej technologii użytej przy produkcji płyt z prawdziwego betonu architektonicznego Luxum, bez szkodliwych włókien, montaż jest szybki i nawet wielokrotnie tańszy w stosunku do płyt konkurencyjnych, co pozwala na realne oszczędności.

Wszelkie zalecenia montażowe należy traktować tylko i wyłącznie informacyjnie. Producent ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za montaż, tylko w przypadku, kiedy montaż dokonywany jest na zlecenie Luxum, przez autoryzowaną ekipę montażową. Instrukcje i zalecenia montażowe nie stanowią kompendium ani ekwiwalentu wiedzy fachowej.  Płyty z betonu architektonicznego Luxum, to płyty wysokiej jakości, które dają doskonały efekt estetyczny i ułatwiają tani oraz skuteczny montaż pod warunkiem dotrzymania zaleceń montażowych.

Dekoracyjne płyty betonowe z betonu architektonicznego Luxum nie zawierają sztucznych włókien.  Niektóre rodzaje płyt wielkoformatowych, lub przeznaczonych do obciążeń, mogą zawierać nieszkodliwe włókna wysokojakościowe.

Płyty można z powodzeniem obrabiać narzędziami do obróbki betonu, kamienia oraz gresu. Można je przycinać, wiercić otwory itp, także docinać na tzw. 45 stopni. Przed obróbką wszystkich wykonać próbę na płycie zapasowej. Płyty elewacyjne i wewnętrzne o grubości 3 cm należy kotwić przy pomocy kotew do kamienia naturalnego. Prace powinny być wykonane przez wykwalifikowanego kamieniarza, lub montażystę biegłego w montażu elewacji z kamienia i betonu architektonicznego. Zaleca się przed montażem przeprowadzić badania statyczne. Płyty elewacyjne o grubości 1, 1,5 i 2 cm można kleić na elewacje, tylko i wyłącznie po spełnieniu kilku warunków, na temat których informacja jest udzielana po konsultacji z upoważnionym pracownikiem Luxum. Niezależnie od otrzymanych informacji, przy montażu należy bezwzględnie przestrzegać aktualnych przepisów prawa budowlanego. Za montaż płyt odpowiedzialność ponosi montażysta.

Płyty we wnętrzach można kotwić przy pomocy kotew lub montować jak płytki wielkoformatowe, przy pomocy odpowiednich klejów wysokoplastycznych. Do montażu płyt betonowych na klej, konieczne jest zastosowanie kleju do betonu architektonicznego z oferty Luxum i materiałów pomocniczych wskazanych przez Producenta (pod rygorem utraty gwarancji) Sprzedawca/Producent nie ponosi odpowiedzialności za klejenie na innych klejach niż te dostarczone przez Luxum lub wyraźnie przez niego wskazane na podstawie indywidualnej informacji. Luxum, poleca bezwzględnie wykonanie próby klejenia. W przypadku klejenia na tynkach cementowo-wapiennych i podłożach betonowych konieczne jest oprócz kleju Luxum, jednoczesne zastosowanie pianokleju uniwersalnego Tytan lub Soudal.

. Przed nałożeniem kleju rewers płyty jak i ścianę należy zagruntować, gruntem wysokiej jakości LUXUM. Na słabsze lub niepewne podłoża oraz na elewację zastosować warstwę wzmacniającą mostek sczepny (np. grunt sczepny z funkcją hydroizolacji Luxum CREATIVECONCRETE IPX CONTACT SURFACE), a płyty z wierzchu i krawędzi zaimpregnować impregnatem do betonu architektonicznego Luxum. Impregnację wykonywać impregnatem Luxum  według  zaleceń,  przed  obróbką  i  montażem  płyt.

W przypadku montażu płyt na kotwach, impregnację można wykonać natryskowo po montażu.

Zaleca się skorzystanie z doświadczonej ekipy montażowej autoryzowanej przez Luxum, lub innej profesjonalnej firmy posiadającej kilkuletnie, udokumentowane doświadczenie w montażu wielkoformatowych płyt z betonu architektonicznego. Zawsze, niezależnie od otrzymanych instrukcji i zaleceń, należy przestrzegać przepisów prawa budowlanego. Decyzję o sposobie montażu i odpowiedzialność za jego wykonanie przejmuje montażysta lub Kierujący Robotami Montażowymi, względnie Kierownik Budowy. Zaleca się skorzystanie z usług uprawnionego konstruktora.

Montaż zagruntowanych i zaimpregnowanych płyt należy przeprowadzać na odpowiednio przygotowanych podłożach, dobrze zagruntowanych, o odpowiedniej nośności, suchych, czystych, wysezonowanych, pozbawionych słabych tynków, odpylonych, resztek farb, tapet itp. Należy zastosować grunty poprawiające czepność materiałów. Gruntować zarówno podłoże jak i rewers płyt.

Klejenia płyt należy dokonywać w temperaturach +5 do +25°C, w pomieszczeniach suchych i wentylowanych. Montować tylko i wyłącznie płyty czyste i suche, dopasowane wcześniej odcieniami, przy czym odcienie mogą się zmienić po ułożeniu, co jest zjawiskiem naturalnym. Nie należy przegrzewać pomieszczeń i koniecznie zapewnić wentylację. W okresie 72 godzin od chwili montażu, nie należy nagrzewać pomieszczeń zamkniętych bez zapewnienia dobrej wentylacji (np. uchylenia okien). Przy montażu płyt z betonu architektonicznego na kleju cementowym, ważne jest zachowanie balansu pomiędzy temperaturą i wilgotnością. Nie można dopuścić do zbyt szybkiego lub zbyt wolnego odparowywania wody z kleju i podłoża w przypadku użycia kleju cementowego. Bezpośrednio przed, w trakcie i po montażu nie dopuszczać do nasłonecznienia lub zawilgocenia płyt betonowych oraz podłoża.

Wielu wykonawców montuje płyty na tzw. “styk” z dylatacją minimalną 0,5mm i nie stanowi to problemu (montaż na “styk” wyłącznie na odpowiedzialność montażysty), zaleca się jednak montaż z szczeliną dylatacyjną (fugową) minimum 4 mm dla płyt poniżej 0,72m2 i 5mm dla rozmiaru 0,72 i większego. Charakterystyczne, naturalne dla ułożonego, zamontowanego betonu architektonicznego są niewielkie nierówności i

występy oraz nierówny charakter dylatacji, które mogą się zmienić po montażu i w trakcie użytkowania. Od podłóg i stropów oraz krawędzi ścian zachować szczeliny dylatacyjne minimum odpowiednio 20mm i 10mm. Mniejsze szczeliny dylatacyjne (fugowe), mogą spowodować problem z montażem płyt, ich prawidłowym rozmieszczeniem na polu montażu oraz pękaniem i odkształcaniem.

Przed montażem obowiązkowo należy płyty dokładnie sprawdzić pod względem wymiarowym (ze względu na specyfikę wymiary płyt mogą się różnić od deklarowanych), oraz ewentualnych ich wad czy uszkodzeń. Montować tylko i wyłącznie płyty pozbawione wad, przy czym dopuszczenie płyt do montażu leży zawsze po stronie Zamawiającego. W przypadku montażu płyt przez autoryzowaną przez Luxum ekipę montażową, uważa się, że w chwili dopuszczenia ekipy montażowej do montażu, płyty zostały przez Zamawiającego dopuszczone do montażu bez  zastrzeżeń.

Rozmieszczenie płyt betonowych na ścianie należy przygotować na podstawie projektu wykonanego  przed montażem, po pomiarze z natury zarówno pola montażu jak i płyt, z uwzględnieniem odcieni kolorystycznych i odkształceń. Podłoże w miejscach wystąpienia dylatacji zaleca się pomalować w kolorze zbliżonym do płyt betonowych . Podczas planowania montażu, należy wziąć pod uwagę możliwość wielokierunkowego odkształcenia się płyty betonowej oraz zmiany jej wymiarów.

Przed montażem, zaleca się pozostawienie płyt w pomieszczeniu w którym mają być montowane na minimum 2-3 dni. Płyty betonowe należy rozpakować z opakowania transportowego niezwłocznie po ich otrzymaniu.

ł) Przy montażu płyt należy wziąć pod uwagę zalecenia producentów materiałów używanych w procesie montażu, jak i materiałów (podłoża) na które mają być montowane płyty. Należy dokładnie stosować się do wskazówek zawartych na opakowaniach.

Montując płyty betonowe należy dokonać montażu próbnego 2-4 płyt i dokonać właściwego montażu po 3-4 dniach od wykonania próby. Nie zaleca się przechowywania, obróbki i montażu przy wilgotności powietrza powyżej 55% oraz podczas i bezpośrednio po opadach atmosferycznych i w zmiennych warunkach wilgotności oraz temperatury. Nie zaleca się montażu płyt z różnych dostaw lub partii produkcyjnych. Przed rozpoczęciem obróbki i montażu płyt należy sprawdzić każdy egzemplarz czy jest zgodny z zamówieniem. Nie montować  płyt  co  do  których  są  jakiekolwiek  wątpliwości.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed montażem należy skonsultować się z producentem . Telefon infolinii technicznej czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od

9.00 do 18.00, przy czym godziny pracy infolinii mogą ulec zmianie.

Przed montażem płyt należy poddać je impregnacji. Stosować impregnat z oferty Luxum. Standardowy, oferowany impregnat jest wysokojakościowym impregnatem hydrofobowym. W przypadku zastosowania płyt w miejscach narażonych na kontakt z tłuszczami, zaleca się zastosowanie impregnatu oleofobowego i woskowania. W przypadku stosowania w miejscach gdzie może wystąpić silne zabrudzenie, należy rozważyć osłonięcie betonu architektonicznego szkłem bezbarwnym.

Impregnację stosować przed montażem płyt. Chyba, że montaż odbywa się na kotwach kamieniarskich, wówczas impregnację metodą natryskową można wykonać po montażu.

Przed wykonaniem impregnacji zaleca się sprawdzenie odpowiednimi urządzeniami technicznymi wilgotności powietrza i płyt. Impregnować i montować płyty o wilgotności poniżej 2,5%. Przy wilgotności powietrza w zakresie 35-55%. Zapewnić wietrzenie.

Impregnat należy nakładać zgodnie z instrukcją producenta impregnatu lub informacjami dostarczonymi wraz z impregnatem. Zawsze jednak należy wykonać próbę impregnacji w miejscu niewidocznym. Impregnację wykonywać impregnatem dostarczonym przez Luxum w temperaturze +5 do +25 °C, przy wilgotności powietrza nie wyższej jak 55%. W pomieszczeniach wentylowanych, suchych i przewiewnych. Impregnować wyłącznie płyty po przeglądzie zgodności z zamówieniem, czyste i suche. Płyty impregnować należy w pozycji poziomej, wałkiem gąbkowym lub z krótkim włosem, albo natryskowo. Nie nakładać nadmiernej ilości impregnatu. W razie nałożenia zbyt dużej ilości impregnatu, zetrzeć nadmiar czystą i suchą ściereczką. W warunkach suchych, wewnątrz pomieszczeń można zastosować jedną warstwę impregnatu. W miejscach narażonych na większą wilgotność lub na zewnątrz, stosować impregnat dwukrotnie. W pomieszczeniach takich jak kuchnia czy łazienka zaleca się osłonięcie płyt szybą, lub dodatkową impregnację oleofobową. Zastosowanie impregnatu może zmienić cechy estetyczne płyt betonowych, co jest zjawiskiem naturalnym. Wystąpienie różnic kolorystycznych w płytach lub plam, nawet po dłuższym czasie od montażu może być spowodowane:

Impregnowaniem lub montażem płyt wilgotnych powyżej 2,5% lub w warunkach wilgotnych (pomieszczenia wilgotne lub słabo wentylowane, w trakcie lub bezpośrednio po opadach atmosferycznych, w pomieszczeniach z dużą ilością roślinności lub ogrodem wertykalnym).  Impregnacją lub montażem płyt zakurzonych w wyniku składowania lub obróbki (docinania, szlifowania, wiercenia otworów).

Zabrudzeniem frakcją cementową po cięciu wodą.

Nakładania lub wysychania impregnacji w miejscach nasłonecznionych lub zakurzonych. Braku zabezpieczenia rewersu płyt i podłoża przed zawilgoceniem, lub gwałtownymi zmianami wilgoci gruntami Luxum.

Nierównomiernym rozprowadzeniu lub nadmiernym ilościom impregnatu.

Silną dyfuzją pary wodnej do pomieszczenia.

Płyty w miejscach szczególnie narażonych na wilgoć zaleca się fugowanie fugą epoksydową, a podłoże powinno mieć wykonaną hydro- izolację “folią w płynie” x 2 (Elastyczna Izolacja Przeciwwilgociowa). Naroża powinny mieć pomiędzy warstwy izolacji wtopioną taśmę izolacyjną. Zaleca się użycie gruntu sczepnego z funkcją hydroizolacji. IPX CONTAKT SURFACE. W miejscach narażonych na wilgoć impregnacja betonu jest obowiązkowa.

Płyty układane jako posadzkach należy fugować i impregnować. Zaleca się także woskowanie takiej podłogi. Po impregnacji lub/i woskowaniu, płyty mogą zmienić odcień i wrażenia estetyczne, co jest zjawiskiem charakterystycznym dla betonu architektonicznego . Płyty betonowe na podłogach, w strefie basenowej, na tarasach, w strefie mokrej łazienki – montować wyłącznie na kleju SIKABOND T8 lub Luxum Silver, albo kleju SoudalFixAllFloor& Wall Klej hybrydowy, po uprzednim zastosowaniu na podłożu maty kompensacyjnej. Nie kleić na kleju Luxum w kartuszach.

W przypadku klejenia płyt, klejem SIKABOND T8 lub klejem Luxum Silver, albo kleju SoudalFixAllFloor& Wall Klej hybrydowy należy nanosić klej zgodnie z instrukcją producenta kleju. Stosować krzyżyki dystansowe. Zaleca się stosowanie systemów poziomujących np. Rubi, oraz montaż podpierającej listwy startowej z profilem typu L. Stosować się do instrukcji zawartej na etykiecie kleju i otrzymanej dokumentacji. Ostateczna decyzję z sprawach montażu i odpowiedzialność za montaż ponosi wyłącznie montażysta. Należy wziąć pod uwagę zalecenia na opakowaniu. Klejenie wykonywać w temperaturach od +5 do + 25°C. Nie wykonywać klejenia w słońcu lub podczas opadów atmosferycznych. W przypadku miejsc nasłonecznionych, miejsce montażu i płyty po ułożeniu należy osłonić przed słońcem na okres minimum 48 godzin. Pełną wytrzymałość spojenie klejowe osiąga po minimum 72 godzinach.  Płyty nie powinny być montowane na dylatacjach, na podłożach wadliwie wybudowanych czy narażonych na zawilgocenie lub gwałtowaną zmianę wilgotności, mogących ulegać pęknięciom lub mikropęknięciom np. na skutek osiadania lub naprężeń. Nie montować płyt w miejscach narażonych na wibracje powodowane przez pracujące maszyny, lub pojazdy komunikacyjne, albo przeprowadzane roboty itp.

Jeżeli płyty montowane są w budynku, to minimalny okres karencyjny, po którym mogą być montowane płyty betonowe to minimum 18 miesięcy od daty oddania stanu surowego zamkniętego, potwierdzonego w dzienniku budowy.

Płyty betonowe montować wyłącznie na podłoża nośne. Nie zaleca się montażu na tynki gipsowe. Zabroniony jest montaż na tynkach słabych, ścianach malowanych, gładziach, resztkach farb, tapet i innych okładzinach ściennych. W przypadku tynków gipsowych zaleca się zastosowanie kołkowanych do podłoża i przygotowanych do montażu płyt budowlanych MFP, OSB III lub IV lub GK nośnej i montaż na klej z oferty Luxum. Podłoże musi być nośne i przygotowane zgodnie ze sztuką budowlaną. W przypadku montażu płyt na tynki cementowo-wapienne, należy bezwzględnie podłoże oraz rewers płyty zagruntować. Kleić klejem Luxum nakładając klej pasami co 25-30 cm, a pomiędzy pasy kleju nakładać pasy pianokleju uniwersalnego Tytan lub Soudal, co wzmacnia siłę montażu i ogranicza działanie dyfuzji pary wodnej pomiędzy spoina klejową i podłożem.

Szybki montaż zapewni klej jednoskładnikowy Luxum na bazie hybrydowej, bezwodnej. Dostępny w kartuszach 290 ml, do którego potrzebny jest standardowy pistolet do mas gęstych. Przestrzegać instrukcji zawartej na etykiecie kleju. Kleić nakładając klej Luxum i pianoklej uniwersalny Tytan lub Soudal pasami pionowo co 25-30cm i dodatkowo nakładać klej punktowo w narożach, na rewers zagruntowanej płyty betonowej i dociskając do przygotowanego podłoża. Nie odrywać płyt. W przypadku potrzeby oderwania lub odchylenia płyty od podłoża, należy płytę zdjąć, usunąć klej i pianoklej i nanieść powtórnie. Odrywanie lub odchylanie płyty uszkadza wiązanie klejowe. Stosować krzyżyki dystansowe (zaleca się minimum 4mm, ). Klej hybrydowy jednoskładnikowy Luxum do betonu architektonicznego daje ograniczoną możliwości “manewrowania” płytą betonową, dlatego wcześniej przy stosowaniu tego kleju montażysta musi zwrócić uwagę na występki, czy zmienną grubość płyt i w razie potrzeby dokonać wyrównania płyt (kalibracji), najczęściej poprzez odpowiednie szlifowanie i docinanie. Kalibracja nie jest konieczna, bowiem występki i nierówność dylatacji pomiędzy płytami nie stanowi wady w przypadku betonu architektonicznego.

Nie zastosowanie się do wszystkich zaleceń montażowych może doprowadzić do błędów wykonawczych i wadliwego ułożenia płyt. Najczęstszymi efektami wadliwego wykonania montażu są: zabrudzenie płyt, wystąpienie i zmian koloru, wystąpienie „mokrych” plam nie dających się usunąć (przy czym nasiąkliwość i cienie związane z naturalnym charakterem betonu nie są wadą, są cenionymi, normalnymi cechami wyrobów betonowych), odspoinowanie płyt od podłoża oraz ponadstandardowe : wyginanie łukowate (wybrzuszanie) płyt, wklęśnięcia, pęknięcia, wyboczenia. Do zmian estetycznych i pęknięć oraz innych niepożądanych zjawisk może doprowadzić także nieprawidłowe przechowywanie płyt z betonu architektonicznego, a zwłaszcza narażanie płyt na działanie wilgoci, lub zakurzenia podczas przechowywania. Aby zapobiec niepożądanemu działaniu wilgoci, montaż płyt powinien się odbyć nie dłużej jak w ciągu 2 tygodni od daty dostawy, co nie zwalnia z obowiązku przechowywania płyt rozpakowanych, w pozycji na sztorc, dłuższym bokiem na podłożu odizolowanym od posadzki, w pomieszczeniach suchych, czystych i przewiewnych.

Płyty betonowe oraz podłoże przed montażem należy sprawdzić także pod względem wilgotności, która nie powinna przekraczać 2,5%. Jeżeli wilgotność podłoża lub/i płyt betonowych jest wyższa należy je dokładnie i powoli osuszyć.

Montaż w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych (w tym w łazienkach, kuchniach, sieniach, oranżeriach, itp.), odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Zamawiającego. W przypadku montażu w strefach wilgotnych i mokrych, należy zastosować hydroizolację wysokiej klasy Luxum , dodatkowo grunt sczepny z funkcją hydroizolacji Luxum i wypełnienie dylatacji fugami wodoszczelnymi. Sama okładzina betonowa, podobnie jak np. większość płytek ceramicznych, nie są materiałami w pełni wodoodpornymi i mogą nasiąkać wodą pomimo zastosowania impregnacji, żywicowania, czy woskowania. To zjawisko naturalne.

 1. aa) Zmiany estetyczne płyt betonowych mogą nastąpić także podczas kontaktu ze środkami czystości, żywnością, różnego rodzaju cieczami i substancjami chemicznymi, warunkami atmosferycznymi itp., co jest zjawiskiem normalnym.
 2. bb) Dostawca betonu architektonicznego w razie wątpliwości udzieli Zamawiającemu, lub osobie przez niego wskazanej wszelkich możliwych informacji i wskazówek na temat prawidłowego montażu. Zaleca się przed montażem kontakt montażysty z Producentem. Zalecenie to jest w interesie Zamawiającego, bowiem Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki montażu nie wykonanego przez autoryzowanego montażystę.
 3. cc) Podłożem zastępczym dla okładzin z płyt betonowych Luxum mogą być odpowiednie płyty MFP, GK nośne lub OSB – po stabilnym osadzeniu ich do ściany pierwotnej zgodnie ze sztuką budowlaną.
 4. dd) Okładziny z płyt betonowych Luxum, mogą być stosowane, także na ścianki nie tylko okładane, ale także budowane z odpowiednich płyt MFP, GK lub OSB. W takim przypadku, konstrukcja ścianek powinna zostać wzmocniona, tak aby podłoże pod beton było stabilne. ee) Wierzchnią warstwę należy płyt OSB lub innych nośnych drewnopochodnych poddać szlifowaniu, a następnie dokładnemu odpyleniu i gruntowaniu.
 5. gg) Płyty GK powinny być zamontowane stabilnie na profilach wzmocnionych. Stosować wyłącznie płyty nośne o zwiększonej odporności na wilgoć. Stosować wyłącznie nośne płyty GK (mogące przenosić obciążenia).
 6. hh) Płyty do montażu muszą być tuż przed samym procesem montażu raz jeszcze sprawdzone przez Zamawiającego. Płyty betonowe muszą być suche i czyste, pozbawione wad, zaimpregnowane. W razie potrzeby odpowiednio docięte, doszlifowane i skalibrowane. Zabronione jest układanie okładzin betonowych bez uprzedniego przygotowania podłoża i samych płyt.
 7. jj) Poddane sprawdzeniu i kalibracji płyty betonowe montować “równo”, trzymając poziom. Użyć poziomicy i nie równać płytki do płytki. Trzeba mieć na uwadze efekt finalny, a nie odcinkowy. W momencie kiedy płyta do płyty nie przylega zgodnie z poziomem, to można ją odpowiednio doszlifować. Nie jest to problem, ponieważ są to płyty betonowe, a dodatkowo powinno się przetrzeć krawędzie z ewentualnego pyłu i ewentualnych nierówności. Kalibracja, szlifowanie i przygotowanie płyt spoczywa na montażyście. Kalibracja, szlifowanie itp. nie jest konieczne, jednak po ułożeniu mogą wystąpić nierówności dylatacji oraz “ząbkowanie” powierzchni oraz wyboczenia. Nie stanowi to wady ułożenia w przypadku aranżacji z betonem architektonicznym. Nierówności dylatacji po ułożeniu można wyrównać bruzdownicą.

jja) Płyty poddawać obróbce kalibracyjnej wcześniej wybierając z dostawy płytę, która będzie stanowiła wzorzec. Kalibrację i dodatkową obróbkę płyt betonowych należy wziąć pod uwagę planując  montaż. Dylatacje po ułożeniu można wyrównać bruzdownicą. Jest to normalna procedura montażowa, wchodząca w podstawowy zakres czynności montażowych.

 1. kk) W przypadku płyt betonowych INDUSTRIAL można zamówić płyty wraz z docinaniem na miarę. Tolerancja wymiaru cięcia +/- 1,8mm. Cena ustalana jest indywidualnie. Zamówienie usługi cięcia może wydłużyć czas realizacji dostawy płyt betonowych. Płyty docinane nie podlegają zwrotowi lub wymianie.
 2. ll) W przypadku fugowania dylatacji pomiędzy zamontowanymi płytami betonowymi, zalecamy używać fugi epoksydowej dobranej kolorystycznie do koloru płyty. Bezwzględnie należy dla każdego koloru płyt wykonać próbę i sprawdzić, czy nie ma odbarwień. Dla bezpieczeństwa przed fugowaniem należy zabezpieczyć brzegi płyt przed kontaktem z fugą np. poprzez oklejenie taśmą malarską dobrej jakości. Taśmę usunąć niezwłocznie po wykonaniu fugowania.

łł) Zmiany kolorystyczne płyt zarówno przed jak i po montażu są normalnym zjawiskiem dla naturalnego betonu architektonicznego. Wyrównanie koloru można osiągnąć poprzez dodatkową impregnację, impregnatem barwiącym . Użycie impregnatu barwiącego zmienia naturalny wygląd betonu.

łła) Stosując płyty betonowe w kuchni i łazience oraz innych pomieszczeniach o podwyższonym ryzyku zamoczenia, zachlapania czy zabrudzenia należy płyty betonowe osłonić szkłem lub zastosować dodatkową impregnację oleofobową, niezależną od impregnatu zalecanego przez Producenta.  mm) Montaż płyt betonowych, a zwłaszcza jego obróbka może powodować zapylenie, hałas, drgania i specyficzny zapach. Do zabezpieczenia pola roboczego zobowiązany jest Zamawiający, chyba, że strony umówią się inaczej.

 1. nn) W przypadku kiedy montażu dokonuje ekipa autoryzowana przez sprzedawcę, to do czasu rozpoczęcia montażu, lub kontynuacji prac montażowych Zamawiający jest zobowiązany do zabezpieczenia płyt betonowych, materiałów montażowych oraz wykonanych prac na własny koszt i ryzyko. Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku działania osób trzecich lub siły wyższej. W przypadku wystąpienia takiej szkody, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty za dotychczas wykonane prace i poniesione przez Wykonawcę szkody.

Instrukcja Czyszczenia i Konserwacji wyrobów z betonu architektonicznego

Płyty nieimpregnowane można odkurzać przy pomocy odkurzacza z miękką nasadką do odkurzania ścian lub mebli. Dopuszcza się wycieranie miękką, czystą, białą ściereczką.

Płyty impregnowane można czyścić poprzez odkurzanie przy pomocy odkurzacza z miękką nasadką, czystą, białą ściereczką, która może być zwilżona wodą lub wodą z delikatnym, niekolorowym mydłem. Następnie przetrzeć delikatną ściereczką z czystą wodą.

Zaimpregnowane płyty elewacyjne można myć szczotką z delikatnym włosiem i wodą z niekolorowym mydłem. Następnie spłukać wodą. Dopuszcza się mycie zaimpregnowanej elewacji myjką ciśnieniową, bez użycia bardzo wysokiego ciśnienia. Można w takim przypadku użyć delikatnych detergentów myjących.

Konserwacja płyt z betonu architektonicznego Luxum, dopuszczalna jest tylko i wyłącznie przy pomocy impregnatu do betonu architektonicznego Luxum, zastosowanego zgodnie z instrukcją.

Płyty na posadzkach w wersji HYDROSTOP (płyty betonowe Luxum, impregnowane fabrycznie) lub impregnowane i woskowane, można zamiatać szczotkami z miękkim włosiem, odkurzać oraz myć z użyciem mydła lub delikatnych detergentów do mycia posadzek.

Do czyszczenia nie należy używać drażniących środków myjących, kolorowych środków myjących, ostrych myjek, szczotek, ścierek. Zabronione jest stosowanie rozpuszczalników, acetonu itp.

Przy pierwszym czyszczeniu zawsze należy wykonać próbę w miejscu niewidocznym.

W przypadku wątpliwości zawsze należy poradzić się sprzedawcy lub producenta. Na stronie internetowej Producenta jest podany nr telefonu infolinii informacyjnej dla zamawiających i montażystów.

Przestrzeganie instrukcji Czyszczenia i Konserwacji jest obowiązkowe.

Nota prawna: Płyty z betonu architektonicznego posiadają zmienne cechy, charakterystyczne dla tego typu wyrobu. Dlatego Sprzedawca stosuje uprawnione wyłączenia od ustawowej generalnej zasady możliwości zwrotów oraz odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni z przyczyn zależnych od klienta.

 1. WARUNKI ZAMÓWIENIA WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

Dziękujemy, że wybieracie ekskluzywne wyposażenie sanitarne Luxum. Umywalki, wanny, brodziki czy blaty oraz pozostałe wyposażenie łazienek od Luxum, to gwarancja dobrego wyboru. Wybierając produkty sanitarne Luxum, macie Państwo pewność, że otrzymacie wyrób wytworzony według unikalnej technologii, nowoczesny, spełniający najbardziej wyrafinowane potrzeby. Poniższe warunki zamówienia, są ogólną informacją dotyczącą realizacji zamówienia na wyposażenie sanitarne. Szczegóły dotyczące rozmiarów, kształtu, koloru, rodzaju materiałów i faktury oraz sposobu i terminu dostawy ustalane są indywidualnie, także za pomocą elektronicznych środków komunikacji elektronicznej z użyciem sieci Internet, telefonicznie lub faksem, o ile taka możliwość techniczna w danym momencie występuje. Niniejsze warunki zamówienia stanowią integralną część powyższego regulaminu.

 • Wanny, umywalki, brodziki, blaty łazienkowe czy pozostałe wyposażenie łazienek, wytwarzane są na indywidualne zamówienie, z dostosowaniem do indywidualnych potrzeb i preferencji klienta.
 • W celu złożenie zamówienia ustala się cenę brutto za produkt, dostawę i montaż, (cenę za dostawę ustala się o ile klient nie odbiera zamówionego towaru osobiście w siedzibie Luxum. Cena za montaż ustalana jest w przypadku, kiedy klient wyraża chęć złożenia zamówienia na montaż wyposażenia sanitarnego wytworzonego przez Wykonawcę).
 • Cena ustalana jest indywidualnie, na podstawie dostarczonego przez klienta projektu, szkicu lub opisu, albo według cennika przy produktach ze stałych kolekcji.
 • Klient może zlecić wykonanie projektu spółce (Wykonawcy).
 • Szkice wykonywane przez Wykonawcę, na potrzeby realizacji wykonywane są bezpłatnie, z wyjątkiem kiedy indywidualna umowa lub ustalenia w drodze negocjacji stanowią inaczej.
 • Wytworzenie Wyposażenia nastąpi na podstawie projektu przygotowanego przez Klienta, w oparciu o podane przez niego dane i wymiary albo w oparciu o projekt Wykonawcy zaakceptowany przez Klienta.
 • Klient w każdym wypadku zobowiązany jest podać wykonawcy wszystkie ewentualne nachylenia lub nierówności ścian, grubość ew. tynku, fliz, płytek ceramicznych, umiejscowienie okien lub drzwi otwieranych w zasięgu zamontowanego Wyposażenia; Zamawiający umiejscawia w Wyposażeniu ew. odpływy, otwory rewizyjne. W przypadku braku takiego wskazania, wykonawca zakłada, iż ściany oraz inne powierzchnie, przy których Wyposażenie ma być montowane są równe, spełniają polskie normy, nie są nachylone i posiadają odpowiednią dla montażu Wyposażenia nośność. Późniejsze prace wynikające z konieczności dopasowania Wyposażenia do ew. nierówności, innych otwieranych elementów, wykonania podkonstrukcji, odcięć lub montażu w Wyposażeniu dodatkowych otworów, będą traktowane jako prace dodatkowe.
 • Jeżeli strony postanowią iż Luxum przygotuje na rzecz Klienta projekt Wyposażenia, to Wykonawca wykona projekt na podstawie wizualizacji, szkiców i wytycznych Klienta oraz przekazanych mu wymiarów i innych uwag. Klient prześle Klientowi lub osobie przez niemu wskazanej projekt do akceptacji. Akceptacja projektu może nastąpić mailem na adres Wykonawcy.
 • Wszelkie zmiany projektu Klienta lub też zmiany projektu Wykonawcy, po jego akceptacji wymagają porozumienia stron i ew. zmiany warunków Umowy w zakresie terminu realizacji Umowy i wysokości wynagrodzenia Luxum.
 • Strony OBOWIĄZKOWO potwierdzą następujące ustalenia co do właściwości Wyposażenia:
  • Wymiary (chyba, że wymiary nie stanowią istotnej strony zamówienia)
  • Materiał podstawowy
  • Przeznaczenie
  • Kolor (jeżeli strony nie ustalą koloru, standardowo wyroby sanitarne wykonywane są w kolorze białym)
  • Faktura wykończenia (jeżeli strony nie ustalą faktury, wykonywana jest w przypadku wyrobów sanitarnych struktura matowa)
  • W przypadku kiedy montaż jest wykonywany przez firmę Luxum, Zamawiający jest zobowiązany do zapewnienia frontu robót, odpowiedniego oświetlenia, wody bieżącej i elektryczności. W niesienie i montaż nie obejmują jakichkolwiek robót budowlanych, rozbiórek, demontażu, konieczności używania specjalistycznego sprzętu, dźwigów, wózków, pasów.
  • Droga wniesienia musi być bezpieczna i bez przeszkód. W przypadku braku frontu robót uznaje się, że umowa w części obejmującej wniesienie i montaż została wykonana prawidłowo i Wykonawcy przysługuje należne wynagrodzenie. W przypadku pojawienia się okoliczności umożliwiających montaż w późniejszym terminie montaż może być zrealizowany za dodatkową opłatą.
 • Umywalki w kolorze czarnym.

Umywalki w głębokim, czarnym kolorze to świetny wybór do nowoczesnych łazienek. Dzięki zastosowanej technologii produkcji bez widocznych łączeń, nie ma obaw o bezpieczne użytkowanie umywalki. Materiał Solid Surface, z jakiego zostanie wykonana umywalka posiada certyfikat jakości CE, co świadczy o jego bezpieczeństwie i niepodważalnej trwałości. Podczas użytkowania umywalki, należy dbać o to, aby nie dopuszczać do powstawania osadów i zacieków z mydła lub innych kosmetyków. Konserwacja i czyszczenie umywalki powinny odbywać się z pomocą miękkiej ściereczki z microfibry oraz bezbarwnych płynów do czyszczenia łazienek i sanitariatów, np. Cilit Bang. Dzięki temu, nieskazitelnie czarna powierzchnia pozostanie perfekcyjnie czysta, co pozwoli na zachowanie walorów estetycznych materiału przez wiele lat.

 • Każda z umywalek produkcji Luxum wyposażona jest w wodoodporną naklejkę z logo producenta w kolorze srebrnym, znajdującą się na jej froncie w rogu umywalki. Aby zamówić umywalkę bez logo, należy zgłosić ten fakt przed akceptacją rysunków technicznych lub na etapie składania zamówienia.

 

 1. PRODUKCJA WYPOSAŻENIA

 

 • Luxum zobowiązuje się do wykonania Wyposażenia z zachowaniem należytej staranności, projektem oraz zgodnie z zasadami sztuki.
 • Luxum nie odpowiada za jakiekolwiek wady Wyposażenia wynikające z błędnych danych przekazanych mu przez Klienta.
 • Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia użyte do wykonania Wyposażenia będą nowe, zgodne z wymaganiami Umowy i sztuką.
 • Wykaz surowców i kolorów poszczególnych elementów Wyposażenia zostanie wskazany w projekcie i specyfikacji lub ustalony w korespondencji, przed złożeniem zamówienia.
 • Klient/Zamawiający akceptuje, iż ze względu na właściwości surowców oraz ręczną produkcję materiałów i elementów Wyposażenia, wybarwienia, ocień, struktura oraz charakterystyka poszczególnych gotowych elementów Wyposażenia może różnić się od siebie w niewielkim stopniu, co nie stanowi wady Wyposażenia. Niewielkie różnice w wybarwieniu elementów, cienie, różnice w strukturze, grubości materiału, jak i ew. inkluzje, drobne ryski czy ubytki nie zmniejszają wartość ani użyteczności Wyposażenia. Gotowe egzemplarze mogą mieć niewielkie odchylenia wymiarowe. Wykonane otwory mogą nieznacznie różnić się od wskazanych w projekcie, pod względem wymiaru i rozmieszczenia.
 • Wykonawca zastrzega możliwość zmiany niektórych materiałów wskazanych w specyfikacji Wyposażenia na materiały równorzędne, nie gorszej jakości i parametrów.
 • Umywalki ze stałej kolekcji np. pod marką CRISTALSTONE, posiadają otwory montażowe, o ile jest to umywalka przeznaczona także do montażu do ściany lub innego podłoża pionowego. Umywalki realizowane na indywidualne zamówienie nie zawierają otworów montażowych, ani podkonstrukcji (chyba, że jest ona wymagana, ustalona pomiędzy Stronami i ujęta w projekcie). Ewentualne otwory montażowe wierci montażysta. Do montażysty należy dobór i rodzaj montażu. Producent umywalki nie jest odpowiedzialny za skuteczność i bezpieczeństwo montażu, z wyjątkiem kiedy montażu dokonał autoryzowany przedstawiciel producenta.
 • Elementy Wyposażenia zostaną wykonane zgodnie z Normą Zakładową i z tolerancją wynoszącą do 5 mm.
 • Produkcja Wyposażenia rozpoczyna się bezzwłocznie po złożeniu zamówienia przez Klienta (związania się z umową).
 • Jeżeli Klient/Zamawiający nie wyraża zgody na rozpoczęcie bezzwłoczne prac, nie powinien przystępować do umowy.
 1. DOSTAWA WYPOSAŻENIA
  • Wyposażenie przygotowane na indywidualne zamówienie zostanie wykonane w indywidualnie ustalonym przez strony terminem.
  • Zamówione wyposażenie sanitarne można odebrać osobiście w siedzibie Luxum, lub w ustalonym wcześniej miejscu  na  terytorium Polski.
  • Na życzenie Klienta Luxum odpłatnie dostarczy wyposażenie w miejsce wskazane na terytorium Polski. Opłata za transport ustalana jest indywidualnie i podawana przed formalnym zawarciem umowy (złożeniem zamówienia).
  • Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia dostarczonego Wyposażenia przechodzi na Zamawiającego z chwilą wydania mu poszczególnych elementów Wyposażenia. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne lub niekompletność Wyposażenia winny być zgłaszane przy jego odbiorze.

14.5. W razie dostawy przesyłką kurierską lub przez przewoźnika Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia wszelkich uwag co do ew. uszkodzenia przesyłki lub Wyposażenia przewoźnikowi oraz zapewnienia ich pisemnego potwierdzenia przez przewoźnika. W razie braku zgłoszenia wad przy odbiorze Wyposażenia uznaje się, iż w dacie odbioru było one kompletne i wolne od wad  mechanicznych.

14.6. Zgłoszenie do wad innych niż mechaniczne może nastąpić do 14 dni od daty dostawy Wyposażenia, lecz nie wstrzymuje płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. Wady części elementów Wyposażenia nie mogą stanowić podstawy do odmowy odbioru elementów nie obarczonych  wadami.

14.7. W przypadku nie terminowej dostawy Wyposażenia albo nieterminowego montażu  Wyposażenia, jeżeli opóźnienie Wykonawcy przekroczy 7 dni roboczych, Zamawiający może domagać się zapłaty kary umownej w wysokości po 0,05% wynagrodzenie netto za wykonanie Wyposażenia za każdy dzień roboczy opóźnienia Wykonawcy lub odsetek ustawowych.

Łącznie do kwoty nie wyższej jak 20% wartości  zamówionego  wyposażenia.  Na opakowaniach transportowych umieszczona jest Instrukcja Odbioru, należy się zastosować do zaleceń instrukcji.

14.8. Towar zawsze należy sprawdzić przy odbiorze, przy dostawcy lub kurierze. W przypadku zastrzeżeń spisać protokół z dostawcą lub kurierem w dniu dostawy zgodnie z instrukcją. Dostawa realizowana jest bez wniesienia i montażu, chyba, że Strony ustaliły w korespondencji pisemnej (list polecony lub e-mail) inaczej.

 1. GWARANCJA JAKOŚCI WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
  • Wykonawca udziela na jakość elementów Wyposażenia 24-miesięcznej gwarancji liczonej od dnia dostawy (dotyczy konsumentów), chyba że strony umówiły się inaczej. Wyposażenia i dopowiada za wady Wyposażenia wynikające z jego wadliwego wykonania lub zastosowania niewłaściwych materiałów. Warunkiem obowiązywania gwarancji jest należyte użytkowanie, w tym konserwacja i właściwe czyszczenie, elementów Wyposażenia, zgodnie z instrukcją
  • W przypadku wyrobów kompozytowych i konglomeratowych dopuszczalne są widoczne ślady narzędzi lub drobnych inkluzji i rysek powstałych na skutek obróbki. W przypadku wyrobów pokrywanych masą betonową nie są dodatkowo wadą zmiany odcieni, wysięki, harys i inne charakterystyczne cechy dla betonu.
  • Ocenie estetycznej powierzchni podlegają wyłącznie widoczne powierzchnie użytkowe. Ocenie estetycznej nie podlegają powierzchnie styczne z innymi, przeznaczone do kontaktu z podłożami montażowymi, strona od spodu wyrobu sanitarnego (lewa strona).
  • Oceny estetycznej dokonuje się w świetle dziennym (lub świetle imitującym światło dzienne) rozproszonym. W przypadku wyrobów w połysku z odległości nie mniejszej jak 2 m pod kątem 70-90 stopni względem ocenianej płaszczyzny. W przypadku wyrobów matowych, półmatowych, satyna matowa, oceny dokonuje się z odległości nie mniejszej jak 1 m.
  • Wszelkie reklamacje, zawiadomienia oraz zgłoszenia wad wymagają zachowania formy pisemnej na adres sprzedawcy lub e-mail: biuro@luxum.pl.
  • Po uznaniu odpowiedzialności Sprzedawcy, wady zostaną usunięte nieodpłatnie w ciągu 31 dni od daty zgłoszenia. W przypadku niemożności usunięcia usterki w ciągu 31 dni, Producent wyznaczy nowy termin naprawy.
  • Warunkiem uznania jakichkolwiek gwarancji i rękojmi jest przestrzeganie przez Klienta instrukcji konserwacji i czyszczenia.
  • Montaż umywalek, wanien, brodzików oraz szafek, mebli i innego wyposażenia łazienek dostarczonego od Luxum, należy dokonywać tak, aby ewentualny demontaż nie stanowił problemów, a w szczególności nie był powodem do demontażu innych elementów wyposażenia lub konstrukcji pomieszczenia, lub wynikała konieczność uszkodzeń.
  • W przypadku montażu gdzie możliwość demontażu jest utrudniona lub istnieje ryzyko uszkodzeń innego wyposażenia lub konstrukcji pomieszczenia, reklamacje nie będą uwzględniane. Uszkodzenia wynikające z demontażu reklamowanego towaru nie podlegają gwarancji.
  • Należy przestrzegać wszystkich wskazówek i zaleceń zawartych w niniejszym regulaminie.
  • Gwarancja nie wyklucza, ani nie ogranicza praw konsumentów z tytułu rękojmi.

 

 1. MONTAŻ WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
  • Montaż wyposażenia sanitarnego produkcji Luxum, należy zlecać renomowanej firmie hydraulicznej lub budowlanej, biegłej w sztuce montażu wyposażenia sanitarnego.
  • O ile nie ustalono inaczej Klient montuje zamówione wyposażenie sanitarne na własny koszt.
  • Wykonawca – jeżeli warunki Umowy tak przewidują – wykona montaż Wyposażenia w miejscu jego dostawy.
  • Montaż nastąpi wg. wskazówek Klienta/Zamawiającego i zgodnie z projektem o ile jest to możliwe technicznie i nie rodzi dodatkowych kosztów po stronie Wykonawcy. Montaż nie obejmuje podłączeń hydraulicznych, kanalizacyjnych, podłączeń urządzeń AGD itd., armatury, których
  • Wykonanie leży stronie Klienta/Zamawiającego. Na czas montażu Klienta/Zamawiający zapewni Luxum – Wykonawcy front robót oraz media potrzebne do montażu.
  • Podłoże do montażu powinno być stabilne, proste i odpowiednio wzmocnione. Jeżeli montaż jest we wnęce, to kąty powinny być proste, a okładziny pozbawione występków i odkształceń, a wszystkie ściany wzmocnione. Za przygotowanie podłoża odpowiada Zamawiający. Nieodpowiednie przygotowanie podłoża może skutkować niedoskonałościami za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
  • Wszelkie odbiegające od projektu przeróbki Wyposażenia (docięcia, zmiany itd.) stanowić będą roboty dodatkowe, w przypadku których termin zakończenia i cena montażu może ulec stosownej zmianie.
  • Wykonanie montażu strony mogą potwierdzić protokołem odbioru. W protokole. Zamawiający zobowiązany jest wskazać wszelkie ewentualne zastrzeżenia co do jakości montażu. Spisanie protokołu nie jest konieczne, a Wykonawca może złożyć oświadczenie o zakończeniu robót montażowych.
  • Wykonawca nie odpowiada za przechowanie elementów Wyposażenia w okresie od jego dostawy Klientowi/Zamawiającemu do przystąpienia przez Klienta/Wykonawcę do montażu, oraz w okresach ewentualnych przerw w pracach montażowych, gdy Wyposażenie jest pozostawione w dyspozycji Klienta/Zamawiającego. Klient/Zamawiający odpowiada za zabezpieczenie Wyposażenie w tym okresie przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przez niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
  • Wyposażenie wykonywane na wymiar montowane jest z zachowaniem odpowiednich dylatacji technicznych, przy czym dopuszczalne są nierówności dylatacji związane z niewielkimi odkształceniami produktu lub krzywiznami ścian, chybotliwością i niestabilnością podłoża. Dylatacje wypełniane są uszczelniaczem zbliżonym do koloru wyrobu lub bezbarwnym. Dopuszczalne są niewielkie odstępstwa w osi pionowej i poziomej. Krzywizny ścian, podłoża mogą powodować finalnie odstępstwa wymiarowe, które nie stanowią wady produktu i montażu.
  • Wykonywanie wcześniejszych pomiarów przez Wykonawcę, nie jest podstawą odmowy odbioru wyposażenia sanitarnego lub/i jego montażu w przypadku kiedy podłoże do montażu nie jest przygotowane, występują odkształcenia, krzywizny, chybotliwość lub inne wady podłoża, co może być powodem problemów montażowych.
  • Jeżeli sprzedawca dostarczył rysunek produktu, wówczas Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności rysunku z zapotrzebowaniem, a zwłaszcza sprawdzić wymiary wnęk, ścian, szafek – z uwzględnieniem kątów i pochyłości.
  • W przypadku kiedy montażu dokonuje sprzedawca, a wystąpią przeszkody uniemożliwiające montaż standardowy (np. specjalistyczne wiercenie w spiekach czy kamieniach albo niejednorodnych podłożach), wówczas Zamawiający będzie zobowiązany do pokrycia dodatkowych kosztów montażu, o ile zostanie o nich poinformowany przed wykonaniem i wyrazi zgodę.
  • W przypadku nie dojścia do skutku montażu, lub jego przerwania z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, to Wykonawcy należy się wynagrodzenie w części jakiej wykonał montaż, zwłaszcza z uwzględnieniem zryczałtowanego kosztu transportu i ewentualnego zakwaterowania ekipy montażowej. 15.15. Kolejny montaż może się wówczas odbyć za dodatkową opłatą. Montaż umywalek betonowych powinien być przeprowadzany w zgodzie z instrukcją eksploatacji, konserwacji i czyszczenia tych umywalek.

16.15. Montaż umywalek, wanien, brodzików oraz szafek, mebli i innego wyposażenia łazienek dostarczonego od Luxum, należy dokonywać tak, aby ewentualny demontaż nie stanowił problemów, a w szczególności nie był powodem do demontażu lub naruszenia innych elementów wyposażenia lub konstrukcji pomieszczenia, lub wynikała konieczność uszkodzeń.

 1. TERMIN REALIZACJI
  • W przypadku konieczności wykonania prac dodatkowych lub też uszkodzenia Wyposażenia przy jego produkcji lub montażu (np. pękniecie elementu przy montażu lub docinaniu) terminy realizacji Umowy ulegają stosownemu przedłużeniu.
  • Termin realizacji ustalany jest indywidualnie.
  • W przypadku szkody transportowej kiedy elementy zamówienia muszą zostać naprawione, termin realizacji ulega stosowanemu przedłużeniu.
 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Warunki zawartych umów/zamówień, w szczególności wysokość wynagrodzenia Luxum/Wykonawcy, wizerunek produktów i ich opis oraz ich właściwości stanowią informację poufną.
 • Luxum/Wykonawca może w swoich materiałach reklamowych zamieszczać informacje o współpracy z Klientem/Zamawiającym bez podania jej warunków. Klient/Zamawiający wyraża zgodą na wykonanie przez Wykonawcę fotografii Wyposażenia przed i po montażu, oraz na wykorzystanie powyższych fotografii w materiałach reklamowych, w tym w folderach i na stronie internetowej Wykonawcy.
 • Luxum/Wykonawca może powierzać realizację Umowy podwykonawcom, za działania które odpowiada jak za własne.
 • W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową (regulaminem) zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Zmiany i uzupełnienia zawartych umów/zamówień wymagają formy pisemnej.
 • Wszelkie spory i rozbieżności wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy (spółki Homsa) lub sąd w Krakowie.
 • W przypadku konsumentów umowa, ani udzielone gwarancje nie ograniczają, ani nie wykluczają praw z tytułu niezgodności z umową.
 • Integralną częścią regulaminu i warunków zamówienia jest Instrukcja Czyszczenia i Konserwacji lub/i zapisy regulaminowe mówiące o czyszczeniu i konserwacji danego rodzaju wyrobu.
 • Przestrzeganie instrukcji Czyszczenia i Konserwacji oraz zaleceń montażowych jest konieczne.
 1. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI, CZYSZCZENIA I KONSERWACJI WYPOSAŻENIA SANITARNEGO I WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK Z KOMPOZYTÓW.
 2. Wyposażenie łazienek marki Luxum jest przygotowane tak, aby służyło długi czas, zachowując doskonałe walory użytkowe i estetyczne. Warunkiem zachowania wyposażenia przygotowanego na indywidualne zamówienie w dobrym stanie jest stosowanie się do zaleceń niniejszej instrukcji.
 3. Wyposażenie nie jest odporne na agresywne chemikalia. Należy unikać kontaktu z rozpuszczalnikami, farbami do włosów, lakierami, środkami do udrażniania rur, środkiem R2 itp.
 • Wyroby czyścić powszechnie dostępnymi środkami do czyszczenia konglomeratów w płynie lub mydłem bezbarwnym w płynie.
 1. Zabrania się czyszczenia wyposażenia łazienek z kompozytów, mleczkami, proszkami, ostrymi ścierkami, szczotkami, gąbkami, czyścikami.
 2. Wyposażenie łazienki z kompozytów czyścić przy użyciu miękkich ściereczek z micro fibry. Nie dopuszczać do zaschnięcia brudu, kurzu, pozostałości substancji chemicznych i kosmetyków, pozostałości środków czystości i wody na powierzchni.
 3. Wodę i wszelkie osady z mydła itp. należy usuwać na bieżąco, nie dopuszczając do ich zaschnięcia na powierzchni.
 • Wyposażenia o wybarwieniu matowym nie należy polerować. Chyba, że specjalną ściereczką matującą z użyciem pasty polerskiej matującej, jednak nie częściej jak co 6 miesięcy.
 • Blaty wykończone w połysku, należy polerować miękką ściereczką z użyciem mleczka polerskiego raz na 3-6 miesięcy, w zależności od intensywności użytkowania.
 1. Jeżeli nie ma pewności co do agresywności środków chemicznych stosowanych do czyszczenia i konserwacji, należy zachować ostrożność, wcześniej wykonać próbę czyszczenia w miejscu niewidocznym.
 2. Kubki, mydelniczki itp. wyposażenie łazienkowe należy podkleić filcem lub podkładkami silikonowymi, albo gumowymi, aby nie rysowały powierzchni.
 3. Wyposażenie jest odporne na kontakt z wodą, ale nie należy ciągle eksploatować wyrobów w kontakcie z wodą twardą lub średnio twardą. Dlatego wyroby należy wycierać do sucha na bieżąco, lub zaopatrzyć instalację wodną w zmiękczacz wody. Informację o twardości wody można otrzymać od lokalnego dostawcy wody.
 • Wyroby eksploatować zgodnie z ich przeznaczeniem, wyłącznie do higieny osobistej w warunkach domowych, chyba, że przed złożeniem zamówienia Klient poinformował Producenta o przeznaczeniu innym jak higiena osobista w warunkach łazienek domowych.
 • Baterie przykręcać z wyczuciem, zawsze używać podkładki gumowej lub silikonowej. XIV. W razie wątpliwości zawsze należy zasięgnąć porady producenta.
 1. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI, CZYSZCZENIA I KONSERWACJI WYPOSAŻENIA SANITARNEGOI

WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO (UMYWALKI I BLATY BETONOWE) Wyposażenie zostało przygotowane tak, aby służyło długi czas, zachowując doskonałe walory użytkowe i estetyczne. Warunkiem zachowania wyposażenia w dobrym stanie jest stosowanie się do zaleceń niniejszej instrukcji. Wbrew obiegowej opinii wyroby z betonu architektonicznego nie są samoczyszczące i w 100% odporne na zarysowania, bowiem takich materiałów do produkcji wyposażenia zwłaszcza sanitarnego nie ma. Stosowanie się do zaleceń instrukcji pozwoli cieszyć się pięknem wyposażenia z zachowaniem pełni uprawnień wynikających z gwarancji.

Umywalki betonowe wytwarzane są metodą odlewu lub natrysku specjalnego rodzaju polimerobetonów, lub powlekania elementów (rdzenia) konstrukcyjnych, warstwą betonu (mikrocementy) z zabezpieczeniem powierzchni. Umywalki betonowe Luxum, swoją estetyką odpowiadają powierzchni wykonanej z naturalnego betonu, ale są znacznie lżejsze, co umożliwia ich łatwy montaż.

B1. Wyposażenie może nie być odporne na niektóre chemikalia. Należy unikać kontaktu z rozpuszczalnikami, farbami do włosów, lakierami, środkami do udrażniania rur, atramentem, tuszami, tłuszczami, ługami, kwasami, substancjami żrącymi, drażniącymi, ostrymi przedmiotami, ogniem i temperaturą wody pow. 55°C . oraz żrącymi i drażniącymi środkami chemii gospodarczej.

B2. Wyposażenie czyścić powszechnie dostępnymi ekologicznymi mydłami niebarwionymi, bez zawartości materiałów ściernych. Po czyszczeniu spłukać wodą i delikatnie wytrzeć delikatną ściereczką najlepiej z mikrofibry.

B3. Zabrania się czyszczenia, szorowania wyposażenia mleczkami, proszkami, ostrymi ścierkami, szczotkami, gąbkami, czyścikami oraz płynami do typowego wyposażenia sanitarnego.

B4. Wyroby należy czyścić przy użyciu miękkich ściereczek z micro fibry . Nie dopuszczać do zaschnięcia brudu, kurzu, pozostałości substancji chemicznych i kosmetyków na powierzchni umywalki.

B5. Wodę i wszelkie osady z mydła należy usuwać, nie dopuszczając do ich trwałego zaschnięcia na powierzchni wyrobu. B6.Umywalki należy myć wykonując ruchy okrężne, miękką ściereczką z micro fibry.

B7. Umywalki z powłoką z betonu architektonicznego mogą mieć zmienny wygląd powierzchni przez cały okres eksploatacyjny, jest to cecha charakterystyczna dla tego typu wyrobów.

B8. Jeżeli nie ma pewności co do agresywności środków chemicznych stosowanych do czyszczenia i konserwacji umywalek, należy zachować ostrożność, wcześniej wykonać próbę czyszczenia w miejscu niewidocznym.

B9. Kubki, mydelniczki itp. wyposażenie łazienkowe należy podkleić filcem lub podkładkami silikonowymi, albo gumowymi, aby nie rysowały powierzchni umywalki.

B10. Nie dopuszczać do zawilgocenia i zalania podkonstrukcji wyrobów.

B11. Wszelkie rewizje powinny być zasłonięte w trakcie użytkowania.

B12. Jeżeli wyroby są połączone lub zintegrowane z szafką lub wyposażone dodatkowo w szafkę, albo inne urządzenie, to wnętrze powinno pozostawać suche i czyste oraz nie może powodować naprężeń na wyrób.

B13. Na wyrobach nie należy siadać, kłaść przedmiotów mogących uszkodzić powierzchnię, ostrych, twardych lub gorących lub mogących ze względu na swój ciężar doprowadzać do naprężeń materiału.

B14. Baterie i odpływy należy dokręcać z wyczuciem, pod baterie użyć dodatkowych podkładek silikonowych lub gumowych.

B15. Uszkodzone umywalki należy wyłączyć z eksploatacji i wezwać serwis producenta. W przypadku zauważenia zarysowania powierzchni, należy niezwłocznie zabezpieczyć żywicą gruntującą Bostik Eponal.

B16. Po montażu, przed rozpoczęciem eksploatacji i później raz w roku stosować impregnację powierzchni impregnatem Dynasil FX lub woskiem do betonu.

B17.W razie wątpliwości zawsze należy zasięgnąć porady producenta.

 1. WARUNKI ZAMÓWIENIA WYPOSAŻENIA WNĘTRZ, MEBLI, NIETYPOWYCH FORM ARCHITEKTONICZNYCH, PANELI MDF 3D, PANELI ZE STALI KORTENOWSKIEJ CORTEN, KAFLI KRAKOWSKICH, POWIERZCHNI METALIZOWANYCH SFERIMO, PANELI HAUSDER, PŁYTEK LUSTRZANYCH I INNEGO WYPOSAŻENIA.

Wyposażenie wnętrz, meble na wymiar, panele dekoracyjne, nietypowe formy architektoniczne, mała architektura z manufaktury Luxum, to prestiż i niezawodność. Poniższe warunki zamówienia, są ogólną informacją dotyczącą realizacji zamówienia na wyroby. Szczegóły dotyczące rozmiarów, kształtu, koloru, rodzaju materiałów i faktury oraz sposobu i terminu dostawy ustalane są indywidualnie, także za pomocą elektronicznych środków komunikacji elektronicznej z użyciem sieci Internet, telefonicznie lub faksem, o ile taka możliwość techniczna w danym momencie występuje. Niniejsze warunki zamówienia stanowią integralną część powyższego regulaminu.

Wszystkie wyroby meblarskie, małej architektury, nietypowych form architektonicznych, okładzin, paneli itp. wytwarzane są na indywidualne zamówienie, z dostosowaniem do indywidualnych potrzeb i preferencji klienta.

W celu złożenia zamówienia ustala się cenę brutto za produkt, dostawę i montaż, (cenę za dostawę ustala się o ile Klient nie odbiera zamówionego towaru osobiście w siedzibie Luxum. Cena za montaż ustalana jest w przypadku, kiedy klient wyraża chęć złożenia zamówienia na montaż wyposażenia sanitarnego, małej architektury, paneli dekoracyjnych wytworzonych przez Luxum, powierzchni metalizowanych itp.)

Cena ustalana jest indywidualnie, na podstawie dostarczonego przez Klienta projektu lub zapotrzebowania.

Klient może zlecić wykonanie projektu Luxum (Dostawcy).

Szkice wykonywane przez Luxum, na potrzeby realizacji wykonywane są bezpłatnie, z wyjątkiem kiedy indywidualna umowa lub ustalenia w drodze negocjacji stanowią inaczej.

Wytworzenie Wyposażenia nastąpi na podstawie projektu przygotowanego przez Klienta, w oparciu o podane przez niego dane i wymiary albo w oparciu o projekt Luxum zaakceptowany przez Klienta. Albo w/g dostępnej specyfikacji w/g oferty Luxum.

Dokonywanie pomiarów przez Luxum jest odpłatne (chyba, że indywidualnie postanowiono inaczej). Cena ustalana jest indywidualnie w zależności od skomplikowania pomiarów i odległości miejsca pomiaru od siedziby Luxum.

Jeżeli pomiary nie były dokonywane przez Luxum, Klient w każdym wypadku zobowiązany jest podać Producentowi wszystkie ewentualne nachylenia lub nierówności ścian, grubość ew. tynku, fliz, płytek ceramicznych, umiejscowienie okien lub drzwi otwieranych w zasięgu zamontowanego Wyposażenia; Zamawiający umiejscawia w Wyposażeniu ew. odpływy, otwory rewizyjne. W przypadku braku takiego wskazania, Luxum zakłada, iż ściany oraz inne powierzchnie, przy których Wyposażenie ma być montowane są równe, spełniają polskie normy, nie są nachylone i posiadają odpowiednią dla montażu Wyposażenia nośność. Późniejsze prace wynikające z konieczności dopasowania Wyposażenia do ew. nierówności, innych otwieranych elementów, wykonania podkonstrukcji, odcięć lub montażu w Wyposażeniu dodatkowych ot worów będą traktowane jako prace dodatkowe.

Jeżeli strony postanowią iż Luxum przygotuje na rzecz Klienta projekt Wyposażenia, to Luxum wykona projekt na podstawie wizualizacji, szkiców i wytycznych klienta oraz przekazanych mu wymiarów i innych uwag. Klient prześle klientowi lub osobie przez niemu wskazanej projekt do akceptacji. Akceptacja projektu może nastąpić mailem na adres biuro@luxum.pl.

Wszelkie zmiany projektu Klienta lub też zmiany projektu Luxum, po jego akceptacji wymagają porozumienia stron i ew. zmiany warunków Umowy w zakresie terminu realizacji Umowy i wysokości wynagrodzenia Luxum.

Strony obowiązkowo potwierdzą następujące ustalenia co do właściwości Wyposażenia:

Materiał składowy  głównych elementów   wyposażenia.

Przeznaczenie użytkowe.

Meble, panele ścienne 3D, panele CORTEN, Kafle Krakowskie, powierzchnie metalizowane Sferimo – są wytwarzane każdorazowo wyłącznie na indywidualne zamówienie zarówno z listy standardowej i niestandardowe. Dlatego Luxum stosuje uprawnione odstępstwo od możliwości zwrotu towaru w ciągu 14 dni od jego otrzymania.

 1. PRODUKCJA WYPOSAŻENIA

Luxum zobowiązuje się do wykonania Wyposażenia z zachowaniem należytej staranności, projektem oraz zgodnie z zasadami sztuki.

Luxum nie odpowiada za jakiekolwiek wady Wyposażenia wynikające z błędnych danych przekazanych mu przez Klienta.

Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia użyte do wykonania Wyposażenia będą nowe, zgodne z wymaganiami Umowy, normami, sztuką budowlaną oraz będą posiadać wymagane aprobaty i atesty. Wykaz surowców i kolorów poszczególnych elementów Wyposażenia zostanie wskazany w projekcie i specyfikacji lub ustalony w korespondencji, przed złożeniem zamówienia.

Klient/Zamawiający akceptuje, iż ze względu na właściwości surowców oraz ręczną produkcję materiałów  i elementów Wyposażenia, wybarwienia, ocień, struktura oraz charakterystyka poszczególnych gotowych elementów Wyposażenia może różnić się od siebie w niewielkim stopniu, co nie stanowi wady Wyposażenia. Niewielkie różnice w wybarwieniu elementów, cienie, niewielkie różnice struktury, jak i ew. inkluzje, drobne ryski czy ubytki nie zmniejszają wartość ani użyteczności Wyposażenia. W przypadku realizacji wyposażenia z udziałem betonu architektonicznego, dopuszczalne są inkluzje, wysięki, cienie, mikropęknięcia, zmiany i inne cechy charakterystyczne dla powierzchni betonowej.

Wykonawca zastrzega możliwość zmiany niektórych materiałów wskazanych w specyfikacji Wyposażenia na materiały równorzędne, nie gorszej jakości i parametrów. Jeżeli z przyczyn obiektywnych Producent zastosował inny materiał niż przewidziano w indywidualnych ustaleniach, to klientowi przysługuje dodatkowe 12 miesięcy gwarancji. Elementy Wyposażenia zostaną wykonane zgodnie z wysokimi standardami Luxum i z tolerancją maksymalną, która wynosi do 5mm.

Produkcja wyposażenia rozpoczyna się bezzwłocznie po złożeniu zamówienia przez Klienta (związania się z umową).

Jeżeli Klient/Zamawiający nie wyraża zgody na rozpoczęcie bezzwłoczne prac, powinien zastrzec to pisemnie na adres siedziby firmy lub pocztą e-mail.

 1. DOSTAWA WYPOSAŻENIA

Wyposażenie przygotowane na indywidualne zamówienie zostanie wykonane w indywidualnie ustalonym przez Strony terminem.

Zamówione wyposażenie sanitarne można odebrać osobiście w siedzibie Sprzedawcy, lub w ustalonym wcześniej miejscu na terytorium Polski.

Na życzenie Klienta Luxum odpłatnie dostarczy wyposażenie w miejsce wskazane na terytorium Polski. A na odpowiedzialność Zamawiającego do każdego punktu na świecie, gdzie jest możliwa realizacja pod względem technicznym i prawnym.

Opłata za transport ustalana jest indywidualnie i podawana przed formalnym zawarciem umowy (złożeniem zamówienia), chyba że ze względu na okoliczności zawarcia zamówienia nie było to możliwe wcześniej.

Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia dostarczonego Wyposażenia przechodzi na Zamawiającego z chwilą wydania mu poszczególnych elementów Wyposażenia.

Wszelkie uszkodzenia mechaniczne lub niekompletność Wyposażenia winny być zgłaszane przy jego odbiorze.

W razie dostawy przesyłką kurierską lub przez przewoźnika Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia wszelkich uwag co do ew. uszkodzenia przesyłki lub Wyposażenia przewoźnikowi oraz zapewnienia ich pisemnego potwierdzenia przez przewoźnika. W razie braku zgłoszenia wad przy odbiorze Wyposażenia uznaje się, iż w dacie odbioru było one kompletne i wolne od widocznych wad mechanicznych.

Zgłoszenie do wad innych niż mechaniczne może nastąpić do 14 dni od daty dostawy Wyposażenia, lecz nie wstrzymuje płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. Wady części elementów Wyposażenia nie mogą stanowić podstawy do odmowy odbioru elementów nie obarczonych wadami.

W przypadku nieterminowej dostawy Wyposażenia albo nieterminowego montażu Wyposażenia, jeżeli opóźnienie Wykonawcy przekroczy 7 dni roboczych, Zamawiający może domagać się zapłaty kary umownej w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto za wykonanie Wyposażenia za każdy dzień roboczy opóźnienia Wykonawcy. Łącznie do wysokości 20% wartości zamówienia.

Wszelkie widoczne uszkodzenia należy zgłaszać przy odbiorze. Jeżeli dostawa realizowana jest przez kuriera, należy spisać protokół szkody z podaniem rodzaju uszkodzeń towaru i uszkodzeń opakowania. Zaleca się zrobienie zdjęć.

 1. GWARANCJA JAKOŚCI WYPOSAŻENIA

Luxum udziela konsumentowi 24 miesięcznej gwarancji liczonej od dnia dostawy (chyba, że indywidualnie ustalono inaczej) Wyposażenia i dopowiada za wady fabryczne wyposażenia wynikające z jego wadliwego wykonania lub zastosowania niewłaściwych materiałów. Warunkiem obowiązywania gwarancji jest należyte użytkowanie, w tym konserwacja i właściwe czyszczenie, elementów Wyposażenia, zgodnie z instrukcją Producenta oraz prawidłowy montaż, a także eksploatacja zgodna z przeznaczeniem.

Wszelkie reklamacje, zawiadomienia oraz zgłoszenia wad wymagają zachowania formy pisemnej na adres siedziby Gwaranta lub e-mail: biuro@luxum.pl.

Po uznaniu odpowiedzialności Gwaranta, wady zostaną usunięte nieodpłatnie w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.

W wyjątkowych przypadkach, ze względu na skomplikowanie, może być wyznaczony dodatkowy termin na usuniecie wady.

Wyroby realizowane na indywidualne zamówienie klienta mogą nie mieć dołączonych instrukcji montażu i eksploatacji.

Meble dostarczane bez montażu, mogą wymagać dodatkowej, samodzielnej regulacji lub/i montażu dodatkowych elementów mocujących.

Elementy mogące się uszkodzić w transporcie mogą być zdemontowane i dostarczone osobno, do samodzielnego montażu.

Gwarancja nie wyklucza, ani nie ogranicza praw konsumentów, zwłaszcza z tytułu rękojmi (zgodności z umową).

 1. MONTAŻ WYPOSAŻENIA

Montaż wyposażenia sanitarnego produkcji Luxum, należy zlecać renomowanej firmie monterskiej, stolarskiej lub budowlanej, sanitarnej, biegłej w sztuce montażu wyposażenia sanitarnego. Montaż paneli lub małej architektury zlecić odpowiedniej firmie wykonawczej, która doświadczeniem i wiedzą pracowników gwarantuje wysoką jakość montażu. Na życzenie montaż wykonywany jest przez autoryzowanych przedstawicieli firmy, za dodatkową opłatą. Montaż gwarantowany jest na terytorium Polski, z wyłączeniem przypadków kiedy montaż zostanie przez montażystę oceniony jako niemożliwy technicznie lub niebezpieczny. Nie można montować wyposażenia trwale związując go z konstrukcją budynku lub innym wyposażeniem, albo w sposób utrudniający lub uniemożliwiający demontaż bez uszkodzeń zamontowanego wyrobu lub elementów sąsiednich. W przypadku takiego montażu Dostawca nie bierze odpowiedzialności gwarancyjnej oraz za skutki demontażu. O ile nie ustalono inaczej Klient montuje zamówione wyposażenie na własny koszt.

Producent – jeżeli warunki Umowy tak przewidują – wykona montaż Wyposażenia w miejscu jego  dostawy.

Montaż (o ile jest zawarty w umowie) nastąpi wg wskazówek Klienta/Zamawiającego i zgodnie z projektem. Montaż nie obejmuje podłączeń hydraulicznych, kanalizacyjnych, podłączeń urządzeń AGD, elektrycznych itd., których wykonanie leży po stronie Klienta/Zamawiającego. (Chyba, że umowa stanowi inaczej).

Na czas montażu Klienta/Zamawiający zapewni Luxum – Wykonawcy front robót oraz media potrzebne do montażu. Konieczność zastosowania nietypowych rozwiązań montażowych z winy podłoża, może stanowić dodatkowy koszt, który będzie podany momencie rozeznania problemu montażowego.

Wszelkie odbiegające od projektu przeróbki Wyposażenia (docięcia, zmiany itd.) stanowić będą roboty dodatkowe, w przypadku których termin zakończenia montażu może ulec stosownej zmianie.

Wykonanie montażu strony mogą potwierdzić protokołem odbioru montażu. W protokole Zamawiający zobowiązany jest wskazać wszelkie ewentualne zastrzeżenia co do jakości montażu. Protokół nie jest konieczny, chyba że strony umówią się inaczej. Zamawiający jest zobowiązany do zabezpieczenia wyposażenia po montażu, na czas wykonywania innych robót oraz do ochrony przed uszkodzeniem w czasie pomiędzy pracami montażowymi, kiedy pomieszczenia w którym odbywały się prace montażowe nie były dostępne na wyłączność dla ekipy montażowej. Montażysta nie odpowiada za szkody w wyposażeniu poczynione w miejscu montażu przez Zamawiającego lub osoby trzecie. Zamawiający jest zobowiązany do zabezpieczenia pola roboczego do momentu odbioru wyposażenia i prac montażowych. W przypadku wystąpienia uszkodzeń z winy Zamawiającego lub osób trzecich, albo zdarzeń losowych niezależnych od montażysty, naprawa może być wykonana za dodatkową opłatą. Jeżeli uszkodzenia uniemożliwiają dalszy prawidłowy montaż, wówczas uznaje się, że prace zostały wykonane zgodnie z zamówieniem i wykonawcy przysługuje wynagrodzenie.

Wykonawca nie odpowiada za przechowanie elementów Wyposażenia w okresie od jego dostawy Klientowi/Zamawiającemu do przystąpienia przez Klienta/Wykonawcę do montażu oraz w okresach ewentualnych przerw w pracach montażowych, gdy Wyposażenie jest pozostawione w dyspozycji Klienta/Zamawiającego. Klient/Zamawiający odpowiada za zabezpieczenie Wyposażenie w tym okresie przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Wniesienie i montaż nie obejmują jakichkolwiek robót budowlanych, rozbiórek, demontażu, konieczności używania specjalistycznego sprzętu oraz dźwigów, wózków, pasów, rusztowań itp. Droga wniesienia musi być bezpieczna i bez przeszkód. W przypadku braku frontu robót uznaje się, ze Wykonawca wykonał umowę prawidłowo i przysługuje mu należne wynagrodzenie za dostawę i montaż.

W trakcie montażu należy zabezpieczyć produkt, aby nie doszło do uszkodzeń.

Prace montażowe wykonywać z należytą ostrożnością, przestrzegając zasad BHP oraz przepisów prawa.

Jeżeli montaż wyposażenia odbywa się we wnękach, na łukach, nierównościach, w narożach, wówczas po montażu mogą powstać nierówne dylatacje i występki.

Jeżeli montaż tego wymaga, to przeprowadzane prace mogą powodować zapylenie, drgania, hałas i nieprzyjemny zapach, za skutki których firma nie odpowiada.

Jeżeli zajdzie taka potrzeba lub wątpliwości nie należy kontynuować prac montażowych i zwrócić się o wyjaśnienia do Producenta.

Każdy z elementów wyposażenia może mieć własną specyfikę montażu, którą należy bezwzględnie przestrzegać, aby zachować gwarancję i zapewnić bezpieczeństwo. Montaż realizowany we własnym zakresie, należy powierzyć specjalistycznej firmie i zachować rachunek z wyszczególnionymi pozycjami za montaż. Do wyrobów realizowanych na wymiar instrukcja montażu nie musi być dołączona. W przypadku montażu przeprowadzonego niefachowo, gwarancja może zostać anulowana.

 1. REALIZACJA WYPOSAŻENIA

W przypadku konieczności wykonania prac dodatkowych lub też uszkodzenia Wyposażenia przy jego montażu (np. pękniecie elementu przy montażu lub docinaniu) terminy realizacji Umowy ulegają stosownemu przedłużeniu.

Termin realizacji dostawy ustalany jest indywidualnie.

W sytuacjach awaryjnych, niezależnych od Producenta, termin realizacji może ulec zmianie stosownie do czasu potrzebnego do usunięcia przeszkody. W takim przypadku Producent powiadomi konsumenta o takiej sytuacji.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Warunki zawartych umów/ zamówień, w szczególności wysokość wynagrodzenia Luxum / Wykonawcy, wizerunek produktów i ich elementów czy fragmentów, opis i właściwości stanowią informację poufną.

Luxum/Wykonawca może w swoich materiałach reklamowych zamieszczać informacje o współpracy z Klientem/Zamawiającym bez podania jej warunków. Klient/Zamawiający wyraża zgodą na wykonanie przez Wykonawcę fotografii Wyposażenia przed i po montażu, oraz na wykorzystanie powyższych fotografii w materiałach reklamowych, w tym w folderach i na stronie internetowej, wykonawcy.

Luxum/Wykonawca może powierzać realizację Umowy podwykonawcom, za działania które odpowiada jak za własne.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia regulaminu ogólnego powyżej oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zmiany i uzupełnienia zawartych umów/zamówień wymagają formy pisemnej.

Wszelkie spory i rozbieżności rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby klienta będącego konsumentem. W przypadku kiedy Klient nie jest konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Luxum.

Umowa, ani udzielone gwarancje nie ograniczają, ani nie wykluczają praw z tytułu niezgodności z umową.

Integralną częścią regulaminu i warunków zamówienia jest Instrukcja Czyszczenia i Konserwacji lub zapisy regulaminowe dotyczące konserwacji i czyszczenia.

Przestrzeganie instrukcji Czyszczenia i Konserwacji jest obowiązkowe.

 1. SPECYFIKA PANELI 3D MDF

Panele 3D MDF produkowane są ze standardowej, surowej płyty MDF przy użyciu frezarki numerycznej CNC, na życzenie mogą być wytwarzane za dodatkową opłatą z MDF o podwyższonej odporności na wilgoć lub ogień. W przypadku zamówienia paneli MDF 3D o specjalnych właściwościach obowiązuje dopłata ustalana indywidualnie. Panele standardowe z oferty Luxum, zaprojektowane są tak, aby wzór na panelach był “zgodny” i każdy kolejny panel stanowił kontynuację wzoru. W przypadku paneli o niestandardowych wymiarach lub wzorach, producent nie gwarantuje zgodności ułożenia wzoru.

Panele 3D MDF wytwarzane są w/g numerowanych wzorów i wielkościach z oferty w katalogach  Luxum  lub  na  stronie www.luxum.pl.

Panele 3D MDF mogą być wytworzone na indywidualne, specjalne zamówienie w nietypowych rozmiarach i wykończeniach powierzchni.

Panele 3D MDF mogą być na życzenie dostarczone pomalowane podkładem w kolorze białym.  Wykończenia paneli 3D mogą mieć drobne inkluzje, drobinki pyłu lub pozostałości po obróbce, nierówności, niewielkie odstępstwa wymiarowe. Nie stanowi to wady produktu.

Czyścić delikatnie, lekko wilgotną ściereczką lub odkurzać odkurzaczem z końcówką z miękką szczotką.

W wersji standardowej panele nie są odporne na wilgoć. Panele w żadnej z wersji nie są mrozoodporne.

Przenosić ostrożnie. Przechowywać w miejscu suchym, zacienionym, przewiewnym, wyłącznie wewnątrz budynków. Rozpakować z opakowania transportowego niezwłocznie po odbiorze.

Zalecenia               montażowe               dla               paneli               z               MDF               3D:

Panele można kotwić lub kleić wyłącznie do stabilnego, nośnego podłoża, pozbawionego substancji mogących mieć negatywny wpływ na sczepność.

Panele MDF 3D mogą być montowane na taśmę dwustronnie przylepną, taśmę typu “rzep” lub klej montażowy typu Mamut. Przestrzegać zaleceń producentów wyrobów montażowych. Panele MDF 3D mogą być montowane wyłącznie w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. Aby po montażu nie były widoczne łączenia, należy dylatacje wypełnić szpachlą do drewna lub parkietu, a następnie oszlifować umiejętnie i pomalować w miejscu łączenia podkładem. Prace malarskie wykonywać na wyrównanej i zagruntowanej powierzchni.

Do pomieszczeń o podwyższonej wilgoci (np. łazienki, kuchnie, oranżerie) stosować na podłoże i rewers paneli grunt sczepny hydroizolacyjny. Panele po montażu na kleju montażowym bezwodnym i obróbce dylatacji malować natryskowo lub pędzlem, podkładem wodoodpornym do MDF-u i malować natryskowo lub pędzlem farbą ceramiczną. Naroża oraz dylatacje z posadzką, sufitem i ścianami wypełnić silikonem sanitarnym lub dekarskim. Wiercone otwory zabezpieczyć podkładem wodoodpornym i silikonem. Czyścić w/g wskazań producenta farby.

Poleca się do paneli MDF stosowanie farb wysokiej jakości, a w przypadku stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności wyłącznie farb ceramicznych.

 1. SPECYFIKA PANELI COR-TECH ZE STALI KORTENOWSKIEJ CORTEN ORAZ BLACHY POLIMEROWEJ Z EFEKTEM PATYNOWANEJ BLACHY CORTEN

Panele COR-TECH ze stali Corten produkowane są wyłącznie z oryginalnej, najwyższej jakości oryginalnej stali kortenowskiej typu A zimnowalcowanej (najwyższa jakość wśród wszystkich rodzajów stali tego typu), z wypełnieniem (spodem) z płyty drewnopochodnej (w standardzie), umożliwiającym łatwy montaż, podobnie jak płytki ceramicznej. Przy czym panel tego typu nie jest odporny na wodę i wysokie zawilgocenie. Na zamówienie panel może być wypełniony także niepalną płytą GK.

Panele przeznaczone do stosowania na zewnątrz mają wypełnienie z płyty mrozoodpornej, odpornej także na wilgoć. Przed montażem panelu należy rewers panelu jak i podłoże zagruntować gruntem Luxum. Panele do czasu montażu należy przechowywać w suchym i przewiewnym pomieszczeniu, bez bezpośredniego styku z posadzką i innymi panelami. Podłoże powinno być nośne, suche, czyste i zagruntowane.

Kleić klejami o wysokiej elastyczności przeznaczonymi do połączeń danego rodzaju podłoża z wypełnieniem zamówionych paneli. Producent może sugerować dobór odpowiedniego kleju, jednak Dobór odpowiedniego kleju leży po stronie montażysty.

Panele COR-TECH z powierzchni wykonanej ze stali Corten wytwarzane są w rozmiarach podanych na stronie www.luxum.pl. Na indywidualne zamówienie, możliwa jest dostawa paneli w niestandardowych rozmiarach i kształtach.

Panele ze stali kortenowskiej, są specyficznym produktem charakteryzującym się zmiennymi cechami estetycznymi, w zależności od warunków atmosferycznych, temperatury, wilgotności powietrza itp.

Panele Corten dostarczane są z rozpoczętym procesem starzenia. W trakcie eksploatacji, panele pokrywają się rdzawą patyną o różnym wybarwieniu i strukturze. Proces starzenia przebiega w różnym czasie, zależnym od warunków i wilgotności powietrza. Panele przenosić ostrożnie w czystych rękawicach, przechowywać wewnątrz pomieszczeń. Podczas przechowywania, panele ze stali kortenowskiej nie mogą stykać się ze sobą i z innymi przedmiotami na awersje.

Montować z zachowaniem dylatacji min. 1 mm, a od posadzek i sufitów 5mm wewnątrz budynków, w miejscach nie narażonych na długotrwałe nagrzewanie. W przypadku długotrwałego nasłonecznienia lub nagrzewania paneli stosować dylatacje pomiędzy panelami minimum 3mm.

W przypadku paneli zewnętrznych stosować dylatacje minimum 5 mm.

Poszczególne egzemplarze mogą różnić się od siebie wymiarami w niewielkim stopniu.

Po okresie “dojrzewania” stali, panele przestają “rdzewieć” i zmniejszają możliwości

“brudzenia rdzawego”.

Panele Corten mają zmienne cechy estetyczne podczas całego okresu eksploatacyjnego, co jest  zjawiskiem  pożądanym  i  cenionym.

Panele mogą delikatnie brudzić. Czyścić miotełką z miękkim włosiem lub suchą odkurzać z końcówką z miękką szczotką.

Mocno zabrudzone można umyć czystą wodą, ale zmienią zupełnie swoją estetykę. Nie przyspieszać “dojrzewania” wodą z dodatkiem soli. To niszczy unikalne właściwości stali kortenowskiej.

Chronić przed zarysowaniami.

Zaleca się zastosowanie impregnacji. Impregnacja może zmienić estetykę paneli.

Panele i elementy z powierzchnią z blachy COR-TEN mogą różnić się wyglądem i estetyką pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami lub fragmentami powierzchni.

PANELE COR-TECH Z POLIMEROWEJ „BLACHY” TYPU COR-TEN.

Polimerowa „blacha” typu COR-TEN z efektem rdzy, jest przygotowywana na indywidualne zamówienie, z reguły w gotowych do montażu paneli. To inny rodzaj produktu, niż ten przygotowywany z oryginalnej stali COR-TEN. Warstwa polimerowa naniesiona na podłoże nośne zapewnia gotowy, wizualny efekt patyny rdzawej. Nie wymaga dojrzewania. Do zastosowania wyłącznie wewnątrz pomieszczeń suchych. Nie zaleca się do stosowania w łazienkach i innych pomieszczeniach wilgotnych.

Czyścić przy pomocy odkurzacza z miękką szczotką „meblową” lub miotełką do kurzu.

Przechowywać w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, w temperaturze pokojowej, nie piętrować.

Montować na klej polimerowy Luxum w kartuszu.

 

 1. SPECYFIKA PŁYTEK LUSTRZANYCH LUXFORMAT

Płytki lustrzane Luxformat powstają z luster wysokiej jakości, na maszynach pozwalających uzyskać doskonałą jakość. Aby cieszyć się wieloletnią, bezproblemową eksploatacją należy przestrzegać zasad konserwacji i czyszczenia.

Montować płytki lustrzane pozbawione wad, o zgodnych wymiarach, bez zarysowań, obić, uszkodzeń podlustrza (powłoka na rewersie płytki).

Należy stosować wyłącznie do montażu kleje do luster. Zastosowanie innego kleju może uszkodzić lustro i powoduje utratę gwarancji.

Niewielkie odstępstwa wymiarowe poszczególnych płytek, niewielkie różnice kolorystyczne, różnice w szlifach wykończeniowych, inkluzje, są normalną cechą i nie stanowią wady produktu.

Jeżeli przewiduje się fugowanie dylatacji, należy użyć uszczelniacza do luster lub silikonu bezrozpuszczalnikowego ewentualnie dwuskładnikowej fugi do mozaiki szklanej. Za efekt fugowania odpowiada montażysta.

Przed  montażem należy zrobić plan  montażu  i dopasować odpowiednio płytki.  Przycinanie płytek lustrzanych Luxformat jest możliwe narzędziami jak do luster. Płytki czyścić płynami do mycia luster nanoszonymi na szmatkę, a nie bezpośrednio na płytki.

Wytrzeć  do  sucha  ściereczką  z  mikrofibry  lub  ręcznikiem  papierowym.  Przechowywać w opakowaniu transportowym, w suchym magazynie, nie wystawiać na słońce.

Przechowywać, montować i eksploatować wyłącznie w temperaturach powyżej 5°C.

Płytek nie należy montować na styk.

Płytki mogą mieć niewielkie odchylenia, które nie stanowią wadu produktu (+/- 1-2 mm)

 1. SPECYFIKA KAFLI RĘCZNIE ROBIONYCH “KAFLE KRAKOWSKIE”

Płytki ” Kafle Krakowskie”, to wyjątkowe płytki robione ręcznie i wypalane w piecu metodą tradycyjną.

Nie ma dwóch identycznych kafli. Płytki “Kafle Krakowskie”, są odpowiedzią na masowo produkowane płytki ceramiczne gdzie praca i kunszt rzemieślnika artystycznego nie są czynnikiem decydującym o produkcie.

“Kafle Krakowskie”, to kontynuacja blisko stuletniej tradycji istniejącej do niedawna krakowskiej kaflarni. Ci sami ludzie, ta sama technologia i produkcja dalej w Krakowie. To nie są zwykłe kafle, to kafle z Krakowa, gdzie w każdy egzemplarz wkładana jest wiedza, doświadczenie i pasja oraz niedościgniona wysoka jakość.

Aby cieszyć się tą wysoką jakością i wyjątkowością kafli przez dekady, trzeba przestrzegać kilku zasad.

Montować  kafle na klej montażowy Luxum.

Na podłoże i rewers płytki stosować grunt Luxum.

Kafle można obrabiać narzędziami wysokoobrotowymi to płytek ceramicznych Czyścić wodą z użyciem miękkiej gąbki i ściereczki z mikrofibry.

Kafle Krakowskie przeznaczone są na okładziny wewnątrz budynków : ścian , kominków, pieców, frontów meblowych itp. Nie nadają się na posadzki i elewacje zewnętrzne. Świetnie spiszą się w korytarzach, kuchniach, łazienkach, salonie.

Kafle Krakowskie, to wyrób ręczny, tradycyjny, werniksowany aby zachować naturalny kolor. Kafle mogą być poddawane szkliwieniu. Szkliwienie nakładane jest ręcznie w tradycyjny sposób.

Poszczególne płytki mogą różnić się od siebie pod każdym względem, co odróżnia prawdziwe kafle ręcznie wytwarzane od prefabrykowanych imitacji.

Niewielkie odstępstwa kolorystyczne, wymiarowe i cechy fizyko-chemiczne od wzorców, lub różnice pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami są charakterystyczne dla tego rodzaju produktu i świadczą o oryginalności i rzemieślniczym pochodzeniu.

Pojawiający się harys jest cechą naturalną. Ilość harysu i zmian może być różna . Nie ma to wpływu na eksploatację. Płytki ręcznie robione mają zmienne cechy fizyko-chemiczne i estetyczne.

Fugować wyłącznie fugami do mozaiki szklanej lub silikonem bezrozpuszczalnikowym. Przed fugowaniem wykonać próbę.

Kafle Krakowskie nie są mrozoodporne.

 1. SPECYFIKA POWIERZCHNI METALIZOWANYCH SFERIMO

Powierzchnie metalizowane SFERIMO bazujące na technologii Metalland, są produktem innowacyjnym, niemającym odpowiednika na rynku. Powierzchnie metalizowane SFERIMO, to rodzaj aplikacji “metalu na zimno”. Mieszanina polimerów z proszkiem metalicznym, katalizowana utwardzaczem, aplikowana jest na różnego rodzaju podłoża metodą natryskową lub  szpachlowania.

Doskonały pomysł na metalizację paneli dekoracyjnych, frontów meblowych, elementów małej architektury, wyposażenia sanitarnego gdzie nie ma bezpośredniego działania wody. Prosimy zapoznać się z niniejszą specyfiką, aby wyroby pokryte “metalem na zimno” mogły być eksploatowane przez długi czas.

Metal do aplikacji na zimno można zamówić do samodzielnego naniesienia na powierzchnię, lub zamówić pokrycie metalem przez specjalistów SFERIMO.

Aplikować  zgodnie  z  instrukcją  i  informacjami  zawartymi  na  opakowaniu.  Czyścić lekko zwilżoną miękką ściereczką . Nie należy dopuszczać do zsychania wody i innych substancji na powierzchni powłoki metalicznej. Najlepiej powłokę odkurzać odkurzaczem z końcówką z miękką szczotką.

Oprócz wody nie używać innych środków czyszczących.

Produkt specyficzny o zmiennym wyglądzie estetycznym w całym okresie eksploatacji. Produkty gotowe z naniesioną powłoką SFERIMO mogą różnić się od tych na wzornikach i prezentacjach. Pewne “niedoskonałości” są cechą naturalną i charakterystyczną dla tego produktu.

Poszczególne produkty z naniesioną powłoką SFERIMO (Metalland) mogą różnić się od siebie.  Dostawa produktów do samodzielnego wykonania aplikacji do 7dni roboczych. Realizacja powierzchni metalizowanych jest ustalana indywidualnie co do ceny i terminu.

Panele dekoracyjne i inne zlecone elementy dekoracyjne z powierzchni metalizowanych SFERIMO mogą nieznacznie różnić się wymiarami od zleconych.

 1. SPECYFIKA PODŁÓG I PARKIETÓW WINYLOWYCH PRESTICONCEPT

Podłogi i parkiety winylowe PRESTIKONCEPT, to wyjątkowe okładziny podłogowe o najwyższych standardach światowych. Posiadają liczne certyfikaty i zdobywają rzesze bardzo zadowolonych odbiorców. To podłogi lekkie, estetyczne, cienkie, bardzo wytrzymałe, łatwe w montażu i czyszczeniu, higieniczne.

Doskonale sprawdzają się w domach i mieszkaniach prywatnych jak i budynkach użyteczności publicznej. Najbardziej zaawansowane technologie wytwórcze, design i jakość oraz możliwość stosowania na ogrzewanie podłogowe – sprawiają, że to doskonały wybór na każdy rodzaj podłogi we wnętrzach.

Panele i parkiety winylowe myć uniwersalnymi środkami do podłóg. Zalecany jest preparat SIDOLUX do podłóg winylowych lub PCV. Nie używać żrących środków czyszczących, nie szorować ostrymi szczotkami i parą wodną pod ciśnieniem. Podłogę zmywać regularnie, nie dopuszczając do zaschnięcia na jej powierzchni substancji mogących spowodować odbarwienia (farby do włosów, silnie plamiące substancje i ciecze)

Do montażu podłoga powinna być wypoziomowana.

Niewielkie różnice w kolorze, rozmiarze, fakturze, poszczególnych rozmiarów elementów podłogi, są normalnym zjawiskiem i nie stanowią wady.

Do montażu stosować zalecane kleje.

Podłogi        nieznacznie        mogą        różnić        się        od        tych        we        wzornikach.

Termin realizacji paneli do 12 dni roboczych.

 1. SPECYFIKA PANELI SZKLANYCH VERRE DESIGN

Panele szklane VERRE DESIGN powstają na zasadzie współtworzenia. To najwyższej jakości szkło i grafika na dowolnym tle lub grafika dwustronna. Realizacja na wymiar, w dowolnym rozmiarze, kształcie i rodzaju grafiki. Firmowi graficy pomagają spersonalizować i dopasować grafikę do indywidualnych potrzeb.

Wysoka jakość szkła oraz grafiki, to podstawa, dzięki której osiągana jest perfekcja. Prosimy zapoznać się z informacjami, które pozwolą na ich prawidłowe wykorzystanie i eksploatację.

Panele przeznaczone są do wnętrz budynków.

Montaż wyłącznie do równego podłoża lub podkonstrukcji.

Podkonstrukcja może być wyceniona osobno i nie jest składową wyceny. Na ogół trzeba ja stosować jeżeli zamawiający nie przygotował podłoża lub nie jest to możliwe technicznie, albo uzasadnione ekonomiczne. Dylatacje do 4 mm. Tolerancja formatów do +/- 3 mm. Termin ustalany jest indywidualnie.

Mycie i czyszczenie zwykłymi płynami do mycia szyb. Wycierać miękką ściereczką lub miękkim ręcznikiem papierowym. Używając danego specyfiku do mycia pierwszy raz należy wykonać próbę w miejscu niewidocznym.

Ciemne grafiki nie powinny być narażane na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

 1. SPECYFIKA PANELI HAUSDER

Panele pionowe HAUSDER, to modne, designerskie rozwiązanie dekoracyjne. Panele produkowane na indywidualne zamówienie w formie prostych paneli montowanych umiejscowionych względem podłoża pod kątem 90 st.

Panele występują jako osobne elementy, elementy mocowane do podłoża zintegrowanego z panelami lub konstrukcji skrzynkowej. Panele realizowane są z materiałów drewnopochodnych, lakierowanych lub z naturalną okleiną drewnianą, lub okleiną modyfikowaną. Wytwarzane według indywidualnej specyfikacji i zapotrzebowania  zamawiającego.

Panele pionowe HAUSDER, to wyjątkowe i prestiżowe rozwiązanie architektoniczne w aranżacji wnętrz. Wysoka jakość jest gwarantowana. Aby móc cieszyć się gwarancją i wysoką jakością paneli, trzeba zapoznać się i zastosować w praktyce do porad i informacji z niniejszej specyfiki. Panele pionowe przeznaczone są do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Panele nie są odporne na wilgoć i duże zmiany temperatur, z wyjątkiem kiedy umówiono się w formie pisemnej inaczej i panele miały mieć cechy niestandardowe.

Poszczególne elementy paneli mogą mieć niewielkie odkształcenia, wyboczenia, odkształcenia osiowe, odkształcenia łukowate i mogą różnić się w niewielkim stopniu kolorystycznie i wymiarami. Widoczne z bliska łączenia kleju lub niedoskonałości powierzchni, są normalnym zjawiskiem powstającym w procesie ręcznej produkcji i nie stanowią wady produktu.  Na życzenie, panele mogą być zamówione łącznie z montażem na terenie Polski oraz po indywidualnych ustaleniach na terenie całej UE oraz krajów stowarzyszonych.

Ceny ustalane są indywidualnie.

Panele       można      odkurzać      odkurzaczem      z      końcówką      z      miękką       szczotką.

Do mycia i konserwacji używać standardowych, wysokiej jakości produktów uniwersalnych do mycia i konserwacji mebli drewnianych. Przed pierwszym użyciem danego środka należy wykonać próbę w miejscu niewidocznym.

 1. SPECYFIKA WYKONANIA DEKORACJI TYNKAMI I MALOWANIA FARBAMI I PREPARATAMI STRUKTURALNYMI OIKOS LUB PODOBNYMI

Preparaty, stiuki, tynki i farby OIKOS (lub podobne, zwane dalej „OIKOS”), produkowane według doskonałych receptur z użyciem najbardziej zawansowanej techniki, pod stałym nadzorem laboratoryjnym i specjalistów kontroli jakości. OIKOS, to jeden z największych producentów najwyższej klasy powłok malarskich i dekoracyjnych na świecie, o nastawieniu proekologicznym. Uznając doświadczenie i niedoścignioną jakość OIKOS w tej materii, spółka HOMSA, zdecydowała na prośbę generalnego importera o wprowadzenie do sprzedaży jako autoryzowany dystrybutor, części najlepszego asortymentu. Asortymentu, który zagwarantuje 100% zadowolenie.

Prosimy przestrzegać kilku niniejszych postanowień, aby rozwiązania OIKOS były trwałe i świetnie się prezentowały nawet po wielu latach.

Przygotowywać malowanie lub nakładanie struktur zawsze zgodnie z instrukcją na opakowaniu, lub dostarczoną przy zamówieniu.

Gwarancją udanej aplikacji jest stosowanie się do zaleceń producenta oraz wykonywanie jej przez  profesjonalistów.

Powłoki OIKOS nie są w 100% wodoodporne i plamoodporne.

Poszczególne kolory, wybarwienia, dekory, struktury, mogą finalnie różnić się od prezentowanych na zdjęciach, filmach, próbkach i prezentacjach. Jest to cecha charakterystyczna produktu i nie stanowi wady oraz podstawy do reklamacji.

Zwrotów farb i struktur dekoracyjnych sprzedawca nie przyjmuje, gdyż są każdorazowo przygotowywane na indywidualne zamówienie.

Materiały OIKOS należy aplikować ostrożnie, stosując okulary ochronne oraz maseczkę przeciw  pyłową.

Czyścić odkurzając odkurzaczem z końcówką z miękką szczotką.

 1. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I KONSERWACJI BLATÓW KOMPOZYTOWYCH, MEBLI, MAŁEJ ARCHITEKTURY I NIETYPOWYCH FORM ARCHITEKTONICZNYCH.

Mała architektura, blaty i meble zostały przygotowane przez Luxum tak, aby służyły długi czas, zachowując doskonałe walory użytkowe i estetyczne. Warunkiem zachowania wyrobów w dobrym stanie jest stosowanie się do poniższych zaleceń.

Meble i pozostałe wyposażenie nie są odporne na żrące i drażniące chemikalia, a blaty mogą nie być odporne na żrące i niektóre drażniące chemikalia oraz środki czystości. Należy unikać kontaktu z rozpuszczalnikami, farbami do włosów, lakierami, środkami do udrażniania rur, środkami do czyszczenia umywalek, kabin prysznicowych czy usuwających kamień itp. Zawsze przed pierwszym użyciem wykonać próbę czyszczenia w miejscu niewidocznym.

Czyścić powszechnie dostępnymi środkami do czyszczenia danego asortymentu w płynie, bez zawartości materiałów ściernych. Meble czyścić wysokiej jakości środkami do mebli, np. Pronto lub Sidolux itp.

Zabrania się czyszczenia wyposażenia i mebli mleczkami, proszkami, ostrymi ścierkami, szczotkami, gąbkami, czyścikami. Mleczkiem można czyścić wyłącznie powierzchnie matowe.

Wyposażenie i meble należy czyścić przy użyciu miękkich ściereczek z micro fibry. Nie dopuszczać do zaschnięcia brudu, kurzu, pozostałości substancji chemicznych i kosmetyków, pozostałości środków czystości i wody na powierzchni.

Wodę i wszelkie osady z mydła itp. należy usuwać na bieżąco, nie dopuszczając do ich zaschnięcia na powierzchni.

Blatów i wyposażenia z solid surface lub GFK Luxum, Cristalstone, o wybarwieniu matowym nie należy polerować. Czyścić mleczkami, wykonując ruchy okrężne, spłukać wodą.

Blaty kompozytowe wykończone w połysku, należy polerować miękką ściereczką z użyciem mleczka polerskiego raz na 3-6 miesięcy, w zależności od intensywności użytkowania.

Zawsze dostosować się do zaleceń i ostrzeżeń producentów środków czyszczących i konserwujących.

Kubki, mydelniczki, elementy ozdobne i art. Wyposażenia itp. należy podkleić filcem lub podkładkami silikonowymi, albo gumowymi, aby nie rysowały powierzchni.

Meble nie są odporne na stały kontakt z wodą i wysoką wilgocią. Dlatego meble zaparowane należy wycierać do sucha. Wodę z blatu należy wycierać na bieżąco.

Wyroby eksploatować zgodnie z ich przeznaczeniem, wyłącznie do higieny osobistej w warunkach domowych, chyba, że przed złożeniem zamówienia Klient poinformował Producenta o przeznaczeniu innym, jak higiena osobista w warunkach łazienek domowych.

W razie wątpliwości zawsze należy zasięgnąć porady producenta.

Czyścić przy pomocy wilgotnej łagodnej gąbki, lub ściereczki z mikrofibry (nie stosować wody nadmiernie) lekko pocierać powierzchnię aby usunąć ewentualny kurz. Panele można także odkurzać przy pomocy odkurzacza z nasadką do odkurzania mebli. W razie konieczności zabieg powtórzyć.

Meble fornirowane i lakierowane w wybarwieniu matowym nie powinny być narażone na kontakt z wodą i wysoką wilgotnością.

W razie wątpliwości zawsze należy zasięgnąć porady producenta.

 1. INFORMACJE KOŃCOWE

Szanowni Państwo,

Powyższy regulamin oddajemy z przekonaniem, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby był czytelny i zrozumiały i to pomimo, że jest tak obszerny, ale wynika to ze specyfiki produktów. Luxum dąży do doskonałości w zaspokojeniu potrzeb, oraz oczekiwań swoich klientów w stosunku co do perfekcji wyrobów i zadowolenia z obsługi. Jeżeli jakikolwiek punkt regulaminu nie jest dla Państwa czytelny lub zrozumiały, albo nie zgadzacie się z jego postanowieniami, prosimy o kontakt lub odstąpienie od zawarcia umowy.

Regulamin dostępny jest na stronie www.luxum.pl, także w formacie PDF, który umożliwia pobranie jego treści i utrwalenie. Zalecamy skopiowanie na trwały nośnik treści korespondencji oraz regulaminu.

Homsa sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2023

Rozpocznij wyszukiwanie przyciskiem Enter

Koszyk

Brak produktów w koszyku.